МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2023/2024 г.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА  ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Заповед № РД-06-483/28.04.2023 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2023/2024 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас      

 

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас

Публикувана на 03.05.2023 г.

Заповед № РД-06-484/28.04.2023 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2023/2024 година

     Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Публикувана на 03.05.2023 г.

Заповед № РД-09-189/07.04.2023 г. на министъра на младежта и спорта, относно утвърждаване на държавен план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2023/2024 година.

 

Насочване на ученици с хронични заболявания и СОП  след 7. клас – тук

 

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2023/2024 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас – тук

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас – тук

Публикувана на 27.03.2023 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 27.04.2023 г. включително.

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2023/2024 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас – тук

Публикувана на 27.03.2022 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 27.04.2023 г. включително.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

В съответствие с разпоредбите на чл. 51а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване в края на VII клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2023 година учениците следва да подадат заявление за явяване на изпит до Регионално управление на образованието в областта, в която в която ще кандидатстват.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване в края на VII клас, в училище определено от началника на съответното Регионално управление на образованието.

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Брой на учениците,  обучаващи се в седми клас към 01.12.2022 г. в образователните институции от област Благоевград по общини

Брой на учениците от Х клас в обединените училища към 01.12.2022 г. от област Благоевград, разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават

Прогнозни целеви стойности

Списъци със STEM професии и профили

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на ДПП в VІІІ клас и на ДДПП в  ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2022/2023 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Заповед № РД 09-4062/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VІІІ клас и в ХІ клас и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Заповед № РД 09-4061/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на учениците в VІІІ клас и в ХІ клас.

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното  образование

ПОКАНА до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на  заявки за обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение

Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват държавен план-прием в VІІІ клас на учебната 2023/2024 година

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 2022/2023 г.

Заповед №РД -06-935/14.09.2022 г. за утвърждаване на реализирания държавен прием в VIII клас

Заповед № РД – 06- 936/14.09.2022 г. за утвърждаване на реализирания допълнителен държавен прием в XI клас

Заповед № РД-06- 859/26.07.2022 г за утвърждаване на реализирания държавен прием в V клас

                                                   публикувано на 15.09.2022 г

Свободни места след трети  етап на класиране

публикувано на 03.08.2022 г.

Важно е да знаете:

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (в училище-гнездо или онлайн).

2. За третото класиране се обявяват само незаетите места останали след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места, в ред по избор на заявяващия.

3. В трети етап на класиране участват единствено незаписани ученици.

 Справка за брой на записаните ученици след първо и второ класиране и свободните места за трето класиране за приемане на ученици в VIII клас на места по ДПП за учебната 2022/2023 г. по профили и специалности

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

РУО – Благоевград напомня:

Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО БЛАГОЕВГРАД към дата 11.07.2022

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО БЛАГОЕВГРАД към 19.07.2022 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Заповед № РД-06-384/28.04.2022 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2022/2023 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас

Публикувана на 29.04.2022 г.

Заповед № РД-06-383/28.04.2022 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2022/2023 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Публикувана на 29.04.2022 г.

Заповед № РД-09-245/01.04.2022г. на министъра на младежта и спорта, относно утвърждаване на Държавния план-прием на държавните и общински спортни училища за учебната 2022/2023 г.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА  ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2022/2023 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас – тук

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас – тук

Публикувана на 28.03.2022 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 28.04.2022 г. включително.

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2022/2023 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас – тук

Публикувана на 28.03.2022 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 28.04.2022 г. включително.

 

ПОКАНА

до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение

 

Във връзка с подготовката и планирането на държавния план-прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година в област Благоевград отправяме покана към Вас за предоставяне на предложения и заявки в РУО – Благоевград, за обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение, до края на месец декември 2021 г. Предложенията и заявките следва да са разработени на базата на анализи и прогнози за секторно и областно ниво във връзка с доказани потребности на икономиката и пазара на труда, както и в полза на бъдещото развитие на всяка от общините и област Благоевград.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ

В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 51а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване в края на VII клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2022 година учениците следва да подадат заявление за явяване на изпит до Регионално управление на образованието в областта, в която в която ще кандидатстват.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване в края на VII клас, в училище определено от началника на съответното Регионално управление на образованието.

 

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

 

Брой на учениците,  обучаващи се в седми клас в образователните институции от област Благоевград по общини

Брой на учениците от Х клас в обединените училища от област Благоевград, разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават

Прогнозни целеви стойности

Списъци със STEM професии и профили

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на ДПП в VІІІ клас и на ДДПП в  ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища

 

 

ДОКУМЕНТИ

 

Заповед № РД 09-1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2021/2022 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Заповед № РД 09-1806/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VІІІ клас и в ХІ клас и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Заповед № РД 09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на учениците в VІІІ клас и в ХІ клас.

 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното  образование

 

 

 

Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват държавен план-прием в VІІІ клас на учебната 2022/2023 година

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top