МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2024/2025 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 22.07.2024 г., 23.07.2024 г. и 24.07.2024 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч., класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2024 г.            (публ. на 19.07.2024 г.)

Справка за минимален и максимален бал по паралелки в РУО-Благоевград към дата 19.07.2024 г.

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

РУО – Благоевград напомня:

Резултатите от първи етап на класиране по държавен план-прием в VIII клас може да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 15.07.2024 г., 16.07.2024 г. и 17.07.2024 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО БЛАГОЕВГРАД към дата 12.07.2024 г.

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – Благоевград Ви уведомява, че дейностите по попълване на свободните места след втори етап на класиране за прием на ученици в V клас на места по утвърден държавен план-прием за учебната 2024/2025 година се извършва от директорите на съответните училища в срок до 15 юли 2024 г.

Кандидатстването се осъществява с подаване на документи в конкретното училище.

Справка за свободни места след второ класиране

 

Уважаеми родители,

След първия етап на класиране за прием в 5. клас в ПМГ “Акад. Сергей Корольов”, гр. Благоевград има 2 свободни места.

След първия етап на класиране за прием в 5. клас в ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев има 10 свободни места.

Срокът за подаване на заявления е 03.07.2024 г. и 04.07.2024 г.

Справка за минималния и максималния бал за първи етап на класиране по държавен план-прием в V клас

Публикувано е класирането за прием в 5 клас в математическите гимназии.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код на https://infopriem.mon.bg/.

 

График на дейностите по приемане на учениците след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година съгласно Заповед №РД09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката

 

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас Прием в XI клас
Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2024 г. 03 – 21 май 2024 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016  г. до 04 юли 2024 г. вкл. до 17 юли 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли  2024 г. 18 – 19 юли 2024 г.
Обявяване на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г. вкл. 22 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024 г. 23 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024 г. 25 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г. 26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25 юли 2024 г. 30 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024 г. 31 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30 юли 2024 г. 01 август 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли и 01 август 2024  г. 02 и 05 август 2024  г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02 август 2024 г.

вкл.

06 август 2024 г.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 5 и 6 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 7 август 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 8 – 9 август 2024  г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г. вкл.
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора,

до 11 септември 2024

г.

до 11септември 2024 г.
Утвърждаване           на        реализирания държавен прием до 14 септември 2024 г. вкл.

 

Държавен план-прием в V клас

Право на участие в държавния план-прием в V клас в ПМГ „Акад. Сергей  Корольов“ – гр. Благоевград и ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев, имат ученици, които успешно са завършили начален етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:

 1. олимпиада по математика на областно ниво и поне едно от състезанията – Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“, Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас или Математическо състезание „Математика за всеки“, или
 2. поне две от състезанията – Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“, Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас или Математическо състезание „Математика за всеки“.

Учениците се класират въз основа на:

 1. резултата от националното външно оценяване по математика;
 2. средноаритметичната стойност на оценките от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, превърнати в точки;
 3. резултатите (приравнени към скалата от 100 точки) от най-малко:

а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката или

б) две състезания.

Учениците, отговарящи на условията за участие в класирането в държавния план-прием в V клас подават в периода от 24.06. до 25.06.2024 г. включително (първи етап), от 03.07. до 04.07.2024 г. включително (втори етап) и до три работни дни след обявяване на резултатите от изпитите от националното външно оценяване по учебните предмети български език и литература и математика, на допълнително определени от министъра на образованието и науката дати, следните документи:

 1. заявление за участие в първи и във втори етап на класиране по образец с подредени желания;
 2. копия на документите удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (само за ученици от друга област);
 3. копие на удостоверението за завършен начален етап и оригинал за сверяване,

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и една област.

Заявлението и документите се подават:

 1. по електронен път чрез електронна платформа – https://infopriem.mon.bg;
 2. или в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – гр. Благоевград и в ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени до 27.06.2024 г., включително Записването е от 28.06.2024 г.  до 01.07.2024 г., включително.

Свободните места за втори етап на класиране ще бъдат обявени до 02.07.2024 г., включително.

Подаването на заявления за втори етап на класиране е на 03.07. – 04.07.2024 г., включително по описания вече за първи етап начин.

Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени до 05.07.2024 г., включително Записването е на 08.07. – 09.07.2024 г., включително.

Свободните места след втори етап на класиране се обявяват на 11.07.2024 г. и се попълват от директора на училището до 15.07.2024 г.

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА  ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И

НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА

УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

 Заповед № РД-06-467/29.04.2024 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2024/2025 година

 Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас      

 Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас

                                                                                                                              Публикувана на 02.05.2024 г.

 Заповед № РД-06-468/29.04.2024 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2024/2025 година

 Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

                                                                                                                               Публикувана на 02.05.2024 г.

 Заповед № РД-09-193/21.03.2024 г. на министъра на младежта и спорта, относно утвърждаване на държавен план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2024/2025 година

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2024/2025 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас – тук

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас – тук

Публикувана на 01.04.2024 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 28.04.2024 г. включително.

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2024/2025 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас –тук

Публикувана на 01.04.2024 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 28.04.2024 г. включително.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

В съответствие с разпоредбите на чл. 51а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване в края на VII клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България. 

До 10 януари 2024 година учениците следва да подадат заявление за явяване на изпит до Регионално управление на образованието в областта, в която в която ще кандидатстват. Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване в края на VII клас, в училище определено от началника на съответното Регионално управление на образованието.

 

Писмо до кметовете на общините в област Благоевград за изготвяне на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на съответната община и областта като цяло

Писмо до Дирекции „Бюро по труда“ за предоставяне на информация за трайно търсените  на пазара на труда специалности от професии на областно ниво, във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием на ученици в VIII и XI клас

 Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на ДПП в VІІІ клас и на ДДПП в  ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища

Планираната целева стойност на местата за професионална подготовка в проценти, планираната целева стойност на местата в STEM профили и професии за област Благоевград

xls1 СПИСЪК НА STEM ПРОФИЛИТЕ И ПРОФЕСИИТЕ

Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен прием по професии и специалности:

Приложение 3а – Образец на заявление от работодател за  дуална форма на обучение

Приложение 3б – Образец на заявление от работодател за  дневна форма

  ПОКАНА до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на  заявки за обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение, включително график за провеждане на работни срещи с представители на работодателите по общини

 Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват държавен план-прием в VІІІ клас на учебната 2024/2025 година

  Брой на учениците,  обучаващи се в седми клас към 01.11.2023 г. в образователните институции от област Благоевград по общини

Брой на учениците от Х клас в обединените училища към 01.11.2023 г. от област Благоевград, разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават

     Заповед № РД-09-283/05.02.2024 г за определяне на график на дейностите по държавен план–прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година

Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

 

Прием 2023/2024 г.

Свободни места за пети етап на класиране към 14.58 часа на 16.08.2023 г

Публикувано на 16.08.2023 г.

Свободни места за четвърти етап на класиране- ДПП 2023-2024 учебна година

Публикувано на 04.08.2023 г.

Училища, в които ще се приемат заявления за участие в четвърти етап на класиране за прием на ученици в VIII клас по утвърдения държавен план-прием за учебната 2023/2024 г.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО БЛАГОЕВГРАД към дата 31.07.2023 г.

Свободни места за трети етап на класиране- ДПП 2023-2024 учебна година

Публикувано на 25.07.2023 г.

       УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

      Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.

     На 26 и 27 юли 2023 г. се подава заявление за участие в трети етап на класиране. В заявлението могат да се подредят желанията само за паралелки, за които има обявени свободни места за трети етап на класиране. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

     Обявяването на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране в съответствие със заповед на министъра на образованието и науката  – до 31 юли 2023 г.

 Училища, в които ще се приемат заявления за участие в първи и трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас по утвърдения държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. в неспециализираните училища на територията на област Благоевград.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО БЛАГОЕВГРАД към дата 19.07.2023 г.

Свободни места за втори етап на класиране- ДПП 2023-2024 учебна година

Публикувано на 18.07.2023 г

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

РУО – Благоевград напомня:

Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО БЛАГОЕВГРАД към дата 12.07.2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране .

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране може да се извърши и  по електронен път на https://infopriem.mon.bg

 • Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

  При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

  -входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които ще намери в служебната бележка за допускане до изпитите;

  -Ръководството за онлайн кандидатсване е качено и на https://infopriem.mon.bg в меню “Помощ”.

  – за всяка област /ако ученикът желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

  – въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

  Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, заявление по образец може да получи, попълни и подаде в едно от следните училища определени от началника на РУО-Благоевград:

 Училища, в които ще се приемат заявления за участие в първи и трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас по утвърдения държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. в неспециализираните училища на територията на област Благоевград.

 

Допълнителна информация за учениците, които ще полагат изпит за проверка на способностите може да получите – тук

УТВЪРЖДАВАНЕ НА  ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Заповед № РД-06-483/28.04.2023 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2023/2024 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас      

 

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас

Публикувана на 03.05.2023 г.

Заповед № РД-06-484/28.04.2023 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2023/2024 година

     Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Публикувана на 03.05.2023 г.

Заповед № РД-09-189/07.04.2023 г. на министъра на младежта и спорта, относно утвърждаване на държавен план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2023/2024 година.

 

Насочване на ученици с хронични заболявания и СОП  след 7. клас – тук

 

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2023/2024 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас – тук

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас – тук

Публикувана на 27.03.2023 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 27.04.2023 г. включително.

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2023/2024 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас – тук

Публикувана на 27.03.2022 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 27.04.2023 г. включително.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

В съответствие с разпоредбите на чл. 51а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване в края на VII клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2023 година учениците следва да подадат заявление за явяване на изпит до Регионално управление на образованието в областта, в която в която ще кандидатстват.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване в края на VII клас, в училище определено от началника на съответното Регионално управление на образованието.

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Брой на учениците,  обучаващи се в седми клас към 01.12.2022 г. в образователните институции от област Благоевград по общини

Брой на учениците от Х клас в обединените училища към 01.12.2022 г. от област Благоевград, разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават

Прогнозни целеви стойности

Списъци със STEM професии и профили

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на ДПП в VІІІ клас и на ДДПП в  ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2022/2023 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Заповед № РД 09-4062/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VІІІ клас и в ХІ клас и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Заповед № РД 09-4061/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на учениците в VІІІ клас и в ХІ клас.

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното  образование

ПОКАНА до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на  заявки за обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение

Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват държавен план-прием в VІІІ клас на учебната 2023/2024 година

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 2022/2023 г.

Заповед №РД -06-935/14.09.2022 г. за утвърждаване на реализирания държавен прием в VIII клас

Заповед № РД – 06- 936/14.09.2022 г. за утвърждаване на реализирания допълнителен държавен прием в XI клас

Заповед № РД-06- 859/26.07.2022 г за утвърждаване на реализирания държавен прием в V клас

                                                   публикувано на 15.09.2022 г

Свободни места след трети  етап на класиране

публикувано на 03.08.2022 г.

Важно е да знаете:

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (в училище-гнездо или онлайн).

2. За третото класиране се обявяват само незаетите места останали след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места, в ред по избор на заявяващия.

3. В трети етап на класиране участват единствено незаписани ученици.

 Справка за брой на записаните ученици след първо и второ класиране и свободните места за трето класиране за приемане на ученици в VIII клас на места по ДПП за учебната 2022/2023 г. по профили и специалности

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

РУО – Благоевград напомня:

Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО БЛАГОЕВГРАД към дата 11.07.2022

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО БЛАГОЕВГРАД към 19.07.2022 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Заповед № РД-06-384/28.04.2022 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2022/2023 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас

Публикувана на 29.04.2022 г.

Заповед № РД-06-383/28.04.2022 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2022/2023 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Публикувана на 29.04.2022 г.

Заповед № РД-09-245/01.04.2022г. на министъра на младежта и спорта, относно утвърждаване на Държавния план-прием на държавните и общински спортни училища за учебната 2022/2023 г.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА  ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2022/2023 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас – тук

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас – тук

Публикувана на 28.03.2022 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 28.04.2022 г. включително.

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2022/2023 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас – тук

Публикувана на 28.03.2022 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 28.04.2022 г. включително.

 

ПОКАНА

до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение

 

Във връзка с подготовката и планирането на държавния план-прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година в област Благоевград отправяме покана към Вас за предоставяне на предложения и заявки в РУО – Благоевград, за обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение, до края на месец декември 2021 г. Предложенията и заявките следва да са разработени на базата на анализи и прогнози за секторно и областно ниво във връзка с доказани потребности на икономиката и пазара на труда, както и в полза на бъдещото развитие на всяка от общините и област Благоевград.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ

В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 51а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване в края на VII клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2022 година учениците следва да подадат заявление за явяване на изпит до Регионално управление на образованието в областта, в която в която ще кандидатстват.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване в края на VII клас, в училище определено от началника на съответното Регионално управление на образованието.

 

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

 

Брой на учениците,  обучаващи се в седми клас в образователните институции от област Благоевград по общини

Брой на учениците от Х клас в обединените училища от област Благоевград, разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават

Прогнозни целеви стойности

Списъци със STEM професии и профили

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на ДПП в VІІІ клас и на ДДПП в  ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища

 

 

ДОКУМЕНТИ

 

Заповед № РД 09-1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2021/2022 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Заповед № РД 09-1806/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VІІІ клас и в ХІ клас и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Заповед № РД 09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на учениците в VІІІ клас и в ХІ клас.

 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното  образование

 

 

 

Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват държавен план-прием в VІІІ клас на учебната 2022/2023 година

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top