РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕTO - Благоевград 
mail@ruo-blg.bg


СТРУКТУРА

 

Ивайло Златанов

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград
тел: 88-52-65, стая № 7, факс: 88-52-68 
zlatanov@ruo-blg.bg

 

 

 

 

 

 

 

Красимира Тодорова
Началник отдел "Административно правно, финансово - стопанско и информационно обслужване"
тел: 88-76-71,
стая № 6 
ktodorova@ruo-blg.bg

 

Методи Попов
Началник отдел "Организационно - методическа дейност и контрол "

тел: 88-76-71, 
  стая № 6 
popov@ruo-blg.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гергана Драгоева
Главен счетоводител

тел: 88-52-67,
стая №
2

 dragoeva@ruo-blg.bg

 

Людмила Цикловска
Старши експерт по организация на средното образование   
тел: 88-52-66,
стая № 4
 

ciklovska@ruo-blg.bg

 

Владимира Караджова
Старши експерт по организация на средното образование   
тел: 88-52-66,
стая № 4

karadzova@ruo-blg.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Стоянова
Главен юрисконсулт
тел: 88-52-7
0,
стая № 3 

consult@ruo-blg.bg

 

Любомир Станишев
Старши експерт по организация на средното образование
тел: 88-52-66
стая № 4 

stanishev@ruo-blg.bg

 

Йорданка Тренева
Старши експерт по чужд език и по майчин език
тел: 88-61-01,  
 стая № 10

treneva@ruo-blg.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катя Иванова
Старши експерт по информационно осигуряване
тел: 88-52-69,  
стая № 9

kivanova@ruo-blg.bg

 

Юлиана Христова
Старши експерт по български език и литература
тел: 88-61-01,
стая № 10

hristova@ruo-blg.bg

 

Славка Манова
Старши експерт по математика
тел: 88-52-72,
стая № 11

 manova@ruo-blg.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Войнова
Старши експерт
по анализ и обработка на информацията
тел: 88-52-69,

 стая № 9
mvoynova@ruo-blg.bg

 

инж. Антоанета Николова
Старши експерт по професионалното образование и обучение
тел: 88-52-72,
стая № 11

nikolova@ruo-blg.bg

 

Василка Петрова
Старши експерт по информатика и ИТ
тел: 88-61-01,
стая № 10

vasilka.petrova@ruo-blg.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравка Тодорова
Главен специалист - човешки ресурси
тел: 88-52-7
0,
  стая № 3

ztodorova@ruo-blg.bg

 

Пепа Николова
 Старши експерт по физическо възпитание и спорт
тел: 88-52-72,
стая № 11

pnikolova@ruo-blg.bg

 

Анета Марянска
Старши експерт за обучението в начален етап
тел: 88-52-72,
стая № 11

maryanska@ruo-blg.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елка Бабулева
Главен специалист
тел: 88-52-73,
стая № 8
mail@ruo-blg.bg

 

Ивет Здравкова
Старши експерт по предучилищно образование
тел: 88-52-
71, стая № 5
zdravkova@ruo-blg.bg

 

Анета Стоянова
Старши експерт по природни науки и екология
тел: 88-52-71
стая №5 

stoyanova@ruo-blg.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системен администратор

Web master

admin@ruo-blg.bg

 

Цветана Атанасова
Старши експерт по приобщаващо образование

тел. 88-52-69

стая № 9

atanasova@ruo-blg.bg

 

Екатерина Текерска

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел. 88-61-01

стая №10

tekerska@ruo-blg.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ - БЛАГОЕВГРАД   Регионалните управления на образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалното управление на образованието се управлява и представлява от началник. Началникът на регионалното управление на образованието:
 1. провежда държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област;
 2. планира, организира и контролира дейността на РУО;
 3. разпорежда се с финансовите средства на РУО в съответствие с действащата нормативна уредба и организира публикуването на утвърдения бюджет на интернет страницата на РУО;
 4. утвърждава правила за вътрешния ред на РУО;
 5. съдейства за осигуряване на условия за функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
 6. координира взаимодействието между институциите в системата на предучилищното и училищното образование, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите;
 7. контролира спазването на държавните образователни стандарти, на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и на други нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование от институциите на територията на съответната област;
 8. организира методическа подкрепа на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област при разработването на списък-образец и за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието;
 9. организира изпълнение на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти на територията на съответната област, като планира,
координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво;
 1. подпомага и координира изпълнението на областни и национални стратегии, имащи отношение към предучилищното и училищното образование;
 2. координира, контролира и/или участва в изпълнението на национални програми на Министерството на образованието и науката (МОН) за развитие на образованието;
 3. осигурява дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, с бенефициент - МОН, или РУО;
 4. утвърждава и/или съгласува документацията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за които това е определено в ЗПУО и държавните образователни стандарти;
 5. организира дейностите по изготвяне на предложението на областта за държавния и за допълнителния държавен план-прием, контролира тяхното изпълнение и утвърждава държавния и допълнителния държавен план-прием за институциите по чл. 143, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗПУО;
 6. утвърждава за всяка година реализирания държавен прием за училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 от ЗПУО и реализирания допълнителен държавен прием за училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО;
 7. определя институциите и комисиите за организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите и състезанията на територията на областта и осъществява контрол;
 8. дава становища до директорите на държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование по проекти на документи за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти или части от тях - публична държавна собственост, и по предложения за разпореждане с движими вещи - частна държавна собственост;
 9. организира провеждането на търгове за отдаване под наем на управляваните от РУО имоти или части от имотите - държавна собственост, и за продажба на вещи - частна държавна собственост, в съответствие със Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане;
 10. организира, координира и контролира на областно ниво подготовката и провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания;
 11. координира и контролира дейностите, свързани с приобщаващото образование в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в областта; осъществява контрол и подпомага методически директора на приемащото училище при записването на ученик в риск от отпадане за продължаване на мерките за предотвратяване на отпадането на преместения ученик поради отсъствия по неуважителни причини;
 12. уведомява министъра на образованието и науката за готовността и възникналите проблеми по откриването на учебната година, осигуреността на отоплителния сезон, санитарно-хигиенните условия и ресурсната обезпеченост в образователните институции в областта;
 13. предоставя на министъра на образованието и науката мотивирано становище по предложенията за откриване, промяна, преобразуване и закриване на държавни и общински училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, както и по предложенията на общините за включване на детски градини и училища в Списъка със защитени детски градини и защитени училища и в Списъка на средищните детски градини и училища;
 14. прави предложение до министъра на образованието и науката за закриване на духовните училища на територията на областта след извършване на проверка от РУО;
 15. при констатирани нарушения в дейността на частните детски градини и частните училища прави предложение до министъра на образованието и науката за заличаване или отписване от регистъра на институциите в системата на училищното и предучилищното образование;
 16. предлага на министъра на образованието и науката да командирова експерти от друго регионално управление на образованието за изпълнение на дейности, за които регионалното управление на образованието няма съответните експерти;
 17. уведомява министъра на образованието и науката за извършени дисциплинарни нарушения от държавните служители;
 18. обявява конкурси по реда на Кодекса на труда (КТ) за заемане на длъжността „директор" на общинските училища, на държавните неспециализирани училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;
 19. сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;
 20. сключва допълнителните споразумения към трудовите договори на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на държавните училища по чл. 43, т. 1 и 3 от ЗПУО, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата; в случаи на изменение на работната им заплата допълнително споразумение се подписва след съгласуване с финансиращия орган, когато институцията не е на делегиран бюджет;.
 21. разрешава ползването на отпуск на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на държавните училища по чл. 43, т. 1 и 3 от ЗПУО, Държавния логопедичен център, Националния дворец на децата, както и до 32 дни на държавните служители в РУО;
 22. сключва договори за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ при отсъствие за срок, по-дълъг от 60 календарни дни, на директорите на общинските и държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;
 23. издава заповед за заместване при отсъствие на директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, за срок, по-малък от 60 календарни дни, при невъзможност за определяне и издаване на заповед от директора на институцията;
 24. командирова след одобрен мотивиран доклад за всяка отделна командировка директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелните ученически общежития и астрономическите обсерватории и планетариуми, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата и одобрява след изтичане на всяко тримесечие писмен отчет за разходите за
командировки; командирова и одобрява писмен отчет за разходите за командировки на служителите от РУО;
 1. предлага на министъра на образованието и науката при необходимост да командирова в чужбина служители по служебно правоотношение от РУО и на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център, Националния дворец на децата и на държавните специални училища;
 2. определя училището и центъра за подкрепа за личностно развитие на територията на областта, на която се намира болницата, при настаняване на ученик в болница в случаите по чл. 111, ал. 5 ЗПУО;
 3. определя експертна комисия към РУО по чл. 67, ал. 2 и по чл. 112, ал. 6 и 7 ЗПУО;
 4. създава организация за ежемесечен контрол за обучаващите се по индивидуални учебни планове по чл. 95, ал. 1 ЗПУО;
 5. признава на педагогически специалисти повишаването на квалификация, извършвана от организации извън посочените в чл. 222, ал. 1 ЗПУО, чрез квалификационни кредити;
 6. определя представители на РУО за членове на атестационните комисии за детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на територията на областта;
 7. по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование дава разрешение за организиране на изнесени групи и паралелки за подпомагане обучението на деца и ученици в център за специална образователна подкрепа или в социалните услуги в общността;
 8. определя представител от РУО за участие в работна група по разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 9. съгласува изготвената от областния управител областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и годишните планове на дейностите за подкрепа за личностно развитие на общините;
 10. определя представители на РУО за членове на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
 11. упражнява контрол върху дейността на изпълнителите по чл. 198, ал. 2 ЗПУО и на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане по отношение спазването на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
 12. съгласува мотивираното предложение на директора на училището до министъра на образованието и науката в случаите по чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.;
 13. определя със заповед реда за продължаване на обучението на ученик с наложена санкция „преместване в друго училище";
 14. контролира отчитането от директорите на документи с фабрични номера и съпътстващата ги документация;
 15. координира и контролира дейностите във връзка с проверка и полагане на печат с изображение на държавен герб на документите, техните приложения и дубликати, издавани от частните и духовните училища при спазването на условията и по ред, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование;
 16. координира на областно ниво дейностите за извършване на оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти;
 17. контролира директорите на училищата за дейността им по осигуряване, опазване и възстановяване на учебниците, предоставени за безвъзмездно ползване със срок над една учебна година, и на учебниците, предоставени за ползване по реда на чл. 10, ал. 2 и 3 от ПМС № 79 от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти;
 18. прави мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с директорите на държавните училища към местата за лишаване от свобода, специалните училища, училищата, създадени по силата на международни договори;
 19. прави мотивирано предложение до министъра на отбраната за налагане на наказания на директорите на държавните детски градини, разкрити към Министерството на отбраната, а до кмета на общината - за директорите на общинските детски градини, на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие;
 20. контролира методически и подпомага дейността на детските градини към Министерството на отбраната;
 21. дава становище за училищните проекти за иновации при кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища; планира, организира и контролира дейностите по мониторинга на иновативната дейност в училищата от областта и дава становище за резултатите от иновативния процес;
 22. осъществява контрол върху дейността на училищните настоятелства за спазване разпоредбите на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 23. съгласува разпореждането с имуществото на настоятелството при ликвидацията му, при преобразуване или закриване на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностното развитие;
 24. отговаря за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РУО;
 25. осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове.
  Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образованието е обща и специализирана.
Общата администрация е организирана в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО) и подпомага и технически осигурява дейността на началника на РУО, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица и контрол в рамките на функционалната си характеристика по чл. 13. Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" осигурява:
 1. правно обслужване, като:
а) оказва правна помощ за законосъобразно осъществяване правомощията на началника на РУО и подпомага осъществяването на контролната дейност на РУО; б) изготвя правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения; в) отговаря за законосъобразно съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите в РУО и лицата, заемащи длъжността директор на общинските и държавните неспециализирани училища, на общинските и държавните центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития, астрономическите обсерватории и планетариуми; г) дава становища относно налагане на дисциплинарно наказание и за търсене на имуществена отговорност от виновни длъжностни лица; д) осъществява процесуално представителство пред съда; е) подготвя становищата по чл. 3, ал. 2, т. 17 до директори на държавни институции от системата на предучилищното и училищното образование; ж) подготвя и провежда процедурите за отдаване под наем на имотите или части от имотите - държавна собственост, предоставени за управление на РУО;
 1. дейността във връзка с осигуряване на необходимите човешки ресурси, като:
а) технически осигурява назначаването и освобождаването на лицата, работещи по трудови правоотношения в РУО, както и на директорите на общинските и държавните неспециализирани училища, на общинските и държавните центрове за специална образователна подкрепа, на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития, астрономическите обсерватории и планетариуми; б) прави предложение за актуализиране на поименното разписание на длъжностите в РУО и го поддържа в актуално състояние, поддържа и съхранява трудовите досиета на служителите по трудово правоотношение и досиета на служителите по служебно правоотношение в РУО, изготвя заповеди за отпуск, отчита размера на ползвания и оставащия отпуск, приема болничните листове и ги предава в счетоводството, като ги завежда в регистър/дневник на болничните листове при осигурителя, по писмено искане издава и заверява документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, включително документи за трудов стаж и за пенсиониране; в) поддържа и съхранява трудовите досиета на директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелните ученически общежития и астрономическите обсерватории и планетариуми, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а за РУО в област София-град - и на директорите на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата, изготвя заповеди за отпуск, отчита размера на ползвания и оставащия отпуск, води регистър/дневник на получените копия на болничните листове, издадени на директорите на образователните институции, по писмено искане издава и заверява документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, включително документи за трудов стаж и за пенсиониране; г) организира провеждането и участва в конкурси по реда на КТ за директори на институции по буква „в"; участва в организирането и провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител; д) организира, участва и подпомага разследването на обстоятелствата и причините за трудовите злополуки със служителите на РУО и осъществява регистрирането им; е) организира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РУО; ж) организира дейността по управление при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка; з) обработва заповеди за командировки в страната на служителите от РУО и на директорите на институциите по чл. 3, ал. 2, т. 33, както и на отчетите за разходите за командировки и ги представя за подпис на началника на РУО;
 1. деловодно обслужване, като:
а) приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция; б) представя информация на граждани и юридически лица за движението на преписки по подадени от тях молби, жалби, сигнали и предложения; в) систематизира, архивира и съхранява документи и други материали на РУО;
 1. финансово-стопански дейности, като:
а) осигурява финансово-счетоводното обслужване на РУО; б) организира материално-техническото снабдяване, управлението и стопанисването на собствеността на РУО; в) приема писмени искания и запитвания от държавните училища, центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, касаещи финансовата им дейност, и ги представя в МОН по компетентност, с мотивирано мнение от РУО; г) обобщава и ежемесечно представя в МОН справка за неразплатени разходи на държавните училища, ЦСОП, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, финансирани от МОН; д) участва в проверки и дава становища по компетентност по законосъобразно управление и икономично изразходване на финансовите средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; е) подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт, с регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите по отношение на финансово-стопански дейности; ж) осъществява контрол върху сключените договори за отдаване под наем на имотите или части от имотите - държавна собственост, предоставени за управление на РУО.
 1. информационни дейности, като:
а) осигурява информационното обслужване на РУО; б) организира програмното и информационното осигуряване на детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование на територията на съответната област; в) актуализира и поддържа нормативно-справочни информационни системи и ползва информацията от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Служителите в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" изпълняват и други задачи, възложени от началника на РУО.
Специализираната администрация е организирана в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК) и подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната си характеристика по чл. 14.   Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол" осъществява изпълнението на основните функции и специфичните дейности на РУО, като:
 1. координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и други нормативни и административни актове от страна на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
 2. съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на институциите от системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
 3. идентифицира потребности, организира и координира на областно ниво формите за квалификация и методически дейности за педагогическите специалисти и обобщава информация за квалификацията на педагогическите специалисти;
 4. подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на достъпа и правото на качествено предучилищно и училищно образование;
 5. организира дейности по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към предучилищното и училищното образование;
 6. извършва дейности по изготвяне на предложението за областта за държавния план-прием и за допълнителния държавен план-прием, съгласуването им с финансиращия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение;
 7. организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания;
 8. подпомага организирането и провеждането на ученически състезания и олимпиади на областно и национално ниво;
 9. подготвя предложения за откриване, преобразуване и закриване на държавни и общински училища и на ЦСОП след извършване на проверка;
 10. изготвя отговори на постъпили жалби и сигнали в рамките на своята компетентност;
 11. осъществява дейности, свързани с насочване за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища и в центровете за
специална образователна подкрепа и с осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
 1. подпомага дейности, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 2. подпомага организационно и методически дейността на педагогическите специалисти;
 3. организира и осъществява дейностите във връзка с проверка и полагане на печат с изображение на държавен герб на документите, техните приложения и дубликати, издавани от частните и духовните училища;
 4. участва в комисии за провеждане на конкурси за директори на институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и за държавни служители в отдел ОМДК.
Служителите в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол" изпълняват и други задачи, възложени от началника на РУО.