МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Образци на документи

Документи за учебната 2023/2024 година:

Образец на мотивирано искане за изплащане на допълнително трудово възнаграждение по точка 4 буква “д”- тук

Образец на мотивирано искане за изплащане на допълнително трудово възнаграждение по точка 4 буква “б”- тук

Образец на мотивирано предложение за преместване на ученик в съответствие с изискванията, посочени в чл. 107, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – тук

Образец на мотивирано предложение за преместване на ученик в съответствие с изискванията, посочени в чл. 107а, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – тук

Образец на приемателно-предавателен протокол – тук

 

Образец на мотивирано искане за изплащане на средства за представително облекло

Образец на мотивирано искане за промяна на основното трудово възнаграждение на директора

Образец на мотивирано искане за промяна на % за трудов стаж и професионален опит

Образец на заявление за платен отпуск

Образец на заявление за платен отпуск и отлагане

Образец на уведомително писмо за обявяване на неучебен ден, но присъствен,  на основание на чл. 105, ал. 4 от закона за предучилищното и училищното образование

Образец на доклад за преместване на ученик с наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование

Образец на доклад за изпълнение на дадени задължителни предписания

Образец на доклад за отписване на ученик, непосещаващ училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца съобразно чл. 173, ал. 3, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Образци на учебни планове за учебната 2023/2024 година:

Учебен план за подготвителна група – тук

Учебен план за І клас – тук

Учебен план за ІІ клас – тук

Учебен план за ІІІ клас – тук

Учебен план за ІV клас – тук

Учебен план за V клас – тук

Учебен план за VІ клас – тук

Учебен план за VІІ клас тук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за VІІІ клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за VІІІ клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за VІІІ клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Икономическо развитие” или „Природни науки”) – тук

Учебен план за VІІІ клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици”, „Обществени науки”, „Хуманитарни науки”, „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Предприемачески” или „Физическо възпитание и спорт”) – тук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ІХ клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ІХ клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ІХ клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Икономическо развитие” или „Природни науки”) – тук

Учебен план за ІХ клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици”, „Обществени науки”, „Хуманитарни науки”, „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Предприемачески” или „Физическо възпитание и спорт”) – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език- тук

Учебен план за Х клас за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за Х клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за Х клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за Х клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Икономическо развитие” или „Природни науки”) – тук

Учебен план за Х клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици”, „Обществени науки”, „Хуманитарни науки”, „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Предприемачески” или „Физическо възпитание и спорт”) – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХI клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХI клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХI клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Икономическо развитие” или „Природни науки”) – тук

Учебен план за ХI клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици”, „Обществени науки”, „Хуманитарни науки”, „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Предприемачески” или „Физическо възпитание и спорт”) – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХII клас за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХI_ клас за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХII клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХII клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХII клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд – тук

Учебен план за ХII клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Икономическо развитие” или „Природни науки”) – тук

Учебен план за ХII клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици”, „Обществени науки”, „Хуманитарни науки”, „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Предприемачески” или „Физическо възпитание и спорт”) – тук

Учебен план за ХII клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХII клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – тук

Учебен план за ХII клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език – тук

Образец на декларация за работното време на директора – тук 

Образец на титулна страница за учебна програма за разширена подготовка – тук

Образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Заповед за определяне състава на експертната комисия в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Заявление по образец до директора на съответната детска градина/училище

Декларация, съдържаща лични данни на детето и родителите

Декларация по чл. 3 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г за предучилищното образование

Образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите във връзка с чл. 112 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Заповед за определяне състава на експертната комисия в съответствие с изискванията на чл. 112, ал. 6 и 7 от Закона за предучилищното и училищното образование

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за преминаване на учениците в самостоятелна форма на обучение

Заявление по образец до директора на съответното училище

Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното  и училищното образование

Декларация за съгласие и на двамата родители за обучаване  на ученика в самостоятелна форма

Декларация по чл. 210, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Декларация  за обстоятелствата по чл. 112, ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното образование


 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top