МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Образци на документи

Документи за учебната 2020/2021 година:

Искане-декларация за допълнително трудово  възнаграждение по т. 4 б.з от Правилата за определяне на РЗ на директорите на училища, ЦСОП, РЦПППО и на ЦПЛР по чл.49, ал.3 от ЗПУО, на АОП, на ДЛЦ и на НДД за 2021 г. – тук

Заявление за получаване от директора на ДВ на основание т. 4, буква „3” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища – тук

Образец на мотивирано предложение за преместване на ученик в съответствие с изискванията, посочени в чл. 107, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – тук

Образец на мотивирано предложение за преместване на ученик в съответствие с изискванията, посочени в чл. 107а, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – тук

Образец на приемателно-предавателен протокол – тук

Образец на искане – декларация за получаване от директора на ДТВ на основание т. 4, буква „д” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища

Образец на искане за изплащане на ДТВ  за организация и контрол по провеждане на външни оценявания през учебната 2020/2021 година – краен срок за подаване 30.07.2021г.

Образец на мотивирано искане за изплащане на средства за представително облекло

Образец на мотивирано искане за промяна на основното трудово възнаграждение на директора

Образец на мотивирано искане за допълнителни трудови възнаграждения

Образец на мотивирано искане за промяна на % за трудов стаж и професионален опит

Образец на заявление за платен отпуск

Образец на заявление за платен отпуск и отлагане

Образец на уведомително писмо за обявяване на неучебен ден, но присъствен,  на основание на чл. 105, ал. 4 от закона за предучилищното и училищното образование

Образец на доклад за преместване на ученик с наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование

Образец на доклад за изпълнение на дадени задължителни предписания

Образец на доклад за отписване на ученик, непосещаващ училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца съобразно чл. 173, ал. 3, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Образци на учебни планове за учебната 2020/2021 година:

Учебен план за подготвителна група за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за І клас за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІІ клас за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за ІІІ клас за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІV клас за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за V клас за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за VІ клас за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за VІІ клас за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за VІІІ клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за VІІІ клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за VІІІ клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Икономическо развитие” или „Природни науки”) за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за VІІІ клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици”, „Обществени науки”, „Хуманитарни науки”, „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Предприемачески” или „Физическо възпитание и спорт”) за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за VІІІ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 годинатук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІХ клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІХ клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІХ клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Икономическо развитие” или „Природни науки”) за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІХ клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици”, „Обществени науки”, „Хуманитарни науки”, „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Предприемачески” или „Физическо възпитание и спорт”) за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ІХ клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Икономическо развитие” или „Природни науки”) за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици”, „Обществени науки”, „Хуманитарни науки”, „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Предприемачески” или „Физическо възпитание и спорт”) за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за Х клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Икономическо развитие” или „Природни науки”) за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици”, „Обществени науки”, „Хуманитарни науки”, „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Предприемачески” или „Физическо възпитание и спорт”) за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Учебен план за ХI клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език за учебната 2020/2021 година – тук

Образец на декларация за работното време на директора – тук 

Образец на титулна страница за учебна програма за разширена подготовка – тук

Образец на титулна страница за учебна програма за ЗИП – тук

Образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Заповед за определяне състава на експертната комисия в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Заявление по образец до директора на съответната детска градина/училище

Декларация, съдържаща лични данни на детето и родителите

Декларация по чл. 3 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г за предучилищното образование

Образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите във връзка с чл. 112 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Заповед за определяне състава на експертната комисия в съответствие с изискванията на чл. 112, ал. 6 и 7 от Закона за предучилищното и училищното образование

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за преминаване на учениците в самостоятелна форма на обучение

Заявление по образец до директора на съответното училище

Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното  и училищното образование

Декларация за съгласие и на двамата родители за обучаване  на ученика в самостоятелна форма

Декларация по чл. 210, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Декларация за промяна на обстоятелствата, описани в точки 1, 2, 4, 6, 8 от Правилата за работа на експертната комисия,  която следва да бъде представена в седемдневен срок от настъпване на новите обстоятелства

Декларация  за обстоятелствата по чл. 112, ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното образование


 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top