МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Държавни зрелостни изпити през учебната 2020/2021 г.

Държавни зрелостни изпити

 

Сесия май – юни Дати за провеждане
Български език и литература 19 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 21 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.
Сесия август – септември Дати за провеждане
Български език и литература 26 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 27 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

 

Заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г.
на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021 година

Заповед № РД 09-2133/28.082020 г.

за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията  и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

Сесия май – юни Сесия август – септември
срок срок
Учениците, които се обучават в XII клас и желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, сесия май – юни на учебната 2020/2021 година, подават заявление по образец, до директора на училището, в което се обучават.

 

Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието.

 

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, подават заявление до Регионалното управление на образованието по местоживеене, а изпитите се полагат в посочено от началника на РУО училище. Заявлението се подава на хартиен носител и към него се прилага копие на диплома за средно образование или документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

 

 

 

 

 

01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.

 

 

 

 

 

01.07.2021 г. – 16.07.2021 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити До 18.05.2021 г. До 19.08.2021 г.
      Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

 

До 18.05.2021 г. До 23.08.2021 г.
      От училището, в което са подали заявление,  зрелостниците получават служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочва дата, час и място за явяване на съответния изпит.

 

До 18.05.2021 г. До 23.08.2021 г.
·                Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити До 07.06.2021 г. До 08.09.2021 г.

 
 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top