МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Държавни зрелостни изпити през учебната 2022/2023 г.

 

Сесия май – юни Дати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 19 май 2023 г., начало 8.30 часа (на същата дата се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ)
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 23 май 2023 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 -31 май 2023 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ, с изключение на изпита по български език и литература като ООП)
Сесия август – септември Дати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 24 август 2023 г., начало 8.30 часа (на същата дата се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ)
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 25 август 2023 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 29 август – 1 септември 2023 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ, с изключение на изпита по български език и литература като ООП)

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2022/2023 година

https://www.mon.bg/upload/32929/zap4063_grafik-DZI_01092022.pdf

Заповед №РД09-4060/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

https://www.mon.bg/upload/32932/zap4060_DI-prof_01092022.pdf

НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

https://www.mon.bg/upload/31300/izmNaredba11-ocenjavane_17062022.pdf

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Сесия май – юни Сесия август – септември
срок срок
Учениците, които се обучават в XII клас и желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити/ЗДИППК, сесия май – юни на учебната 2022/2023 година, подават заявление по образец, до директора на училището, в което се обучават.

Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието.

06.02.2023 г. 21.02.2023 г. 26.06.2023 г. 07.07.2023 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 18.05.2023 г. до 23.08.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали. до 18.05.2023 г. до 23.08.2023 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК до 09.06.2023 г. до 08.09.2023 г.

 

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top