МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Държавни зрелостни изпити през учебната 2021/2022 г.

Важно! Съгласно чл. 82, ал. 3 на Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, всеки зрелостник може да се запознае с оценената си индивидуална изпитна работа – в училището, в което е приключил обучението си в XII клас, в срок, определен от директора, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

 

Сесия май – юни Дати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 18 май 2022 г., начало 8.30 часа
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 20 май 2022 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година) 
Сесия август – септември Дати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 25 август 2022 г., начало 8.30 часа
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 26 август 2022 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити по желание през сесия май-юни на учебната 2021-2022 година тук

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година https://www.mon.bg/upload/27603/zap1807_DZI_310821.pdf

 

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация https://www.mon.bg/upload/27605/zap1809_DI-prof_3108021.pdf

 

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците https://www.mon.bg/upload/27986/nrbd11-2016_ocenjavane-izm24092021.pdf

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

Сесия май – юни Сесия август – септември
срок срок

Учениците, които се обучават в XII клас и желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити/ДИППК, сесия май – юни на учебната 2021/2022 година, подават заявление по образец, до директора на училището, в което се обучават.

 

Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието.

 

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, подават заявление до Регионалното управление на образованието по местоживеене, а изпитите се полагат в посочено от началника на РУО училище. Заявлението се подава на хартиен носител и към него се прилага копие на диплома за средно образование или документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

 

 

 

 

 

03.02.2022 г. – 18.02.2022 г.

 

 

 

 

 

27.06.2022 г. – 08.07.2022 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити/ДИППК До 17.05.2022 г. До 24.08.2022 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

 

До 17.05.2022 г До 24.08.2022 г.
От училището, в което са подали заявление,  зрелостниците получават служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочва дата, час и място за явяване на съответния изпит.

 

До 17.05.2022 г. До 24.08.2022 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити До 08.06.2022 г. До 08.09.2022 г.

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top