МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Oбучение за външни инспектори

В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМ обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г.
Заявления за участие в обучението ще се приемат от 17 май до 21 юни 2021 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на v.yanakieva@mon.bg.
Необходими документи:
1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон; линк за изтегляне на бланка
2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.
5. Декларация – линк за изтегляне на бланка
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или по електронен път, като се изпрати на електронна поща – v.yanakieva@mon.bg. При необходимост дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка.
Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи.
Стойността на обучението е 420 лева.
Сумата се заплаща само по банков път по посочената по-долу сметка:
Национален инспекторат по образованието
Гр. София
Бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б
Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG59FINV91503117164001
BIC КОД: FINVBGSF
Основание за плащане – обучение за външен инспектор
Обучението ще е присъствено и ще се проведе в гр. София от 16 юли до 20 юли включително.
Лице за контакти – Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция „Административно осигуряване“ тел. 02 424 11 84

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top