МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Харта на клиента

REGIONAL DEPARTMENT OF EDUCATION

CUSTOMER’S CHARTER

The activities of the Ministry of Education and Science (MES) are based on the principles of legality, proportionality – rationality, conscientiousness and equity, independence, and impartiality, accessibility, publicity and transparency, continuity and predictability, responsibility and accountability, efficiency, subordination and co-ordination, confidentiality, and integrated administrative servicing.

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД


ХАРТА НА КЛИЕНТА

  Регионалното управление на образованието – Благоевград (РУО) е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Осъществява дейността си в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите действащи нормативни актове.

   Дейността на РУО се основава на принципите на законност, съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост, самостоятелност и безпристрастност, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, конфиденциалност.

Повече информация

АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване

ЛИСТ за предложения за подобряване на административното обслужване

Удовлетвореност на гражданите от административното обслужване в РУО – Благоевград – 2019г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Регионално управление на образованието – Благоевград Резултати от анкетно проучване, проведено в периода януари – декември 2020 г.

Удовлетвореност на гражданите от административното обслужване в РУО – Благоевград – 2021 г.

Удовлетвореност на гражданите от административното обслужване в РУО – Благоевград – 2022 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Регионалното управление на образованието – Благоевград през 2023 г.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top