МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Програми и проекти

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

График за  провеждане на обученията на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепатук

публикувано на 26.05.2021


Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Имформация за проекта тук


Национална програма „Мотивирани учители“, 2021  Модул 2.

На официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците.

Процедура за подбор по НП “Мотивирани учители“2021 – Модул2

Заявление

Срок за подаване на заявлението с приложените документи  в РУО – Благоевград – до 31.03.2021 г.

 

Важно!

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./ и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставям на Вашето внимание следната информация:

 

 1. Предоставя се  възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат в предстоящи обучения до края на  изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя  и съдържанието на обученията.
 2. Предоставя се  възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти  над 54 годишна възраст.
 3. За осигуряване на по-добра публичност по проекта е необходимо да бъде поставен линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg) на сайтовете на всички училища и детски градини на територията на областта. При възможност да се публикуват периодично,  както в горепосочените сайтове, така и в интернет пространството и в местните медии материали, свързани с изпълнението на проекта.
 4. Предвид актуалните приоритети  и предизвикателства пред образователната система да се популяризират подходящ начин и да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти  за  ефективно преподаване и  оценяване  на резултатите в електронна среда, специфики на  отношения в  училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите,  обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.

Пилотното обучение InnoSchool завършва с Финално състезание

След месеци на обучение и подготовка за участниците в пилотното обучение InnoSchool, през които те научиха какво е социално предприемачество, как то допринася за общността и отговаря на социалните потребности и генерираха свои идеи за социален бизнес, идва време да се представят най-добрите от тях.

На 12.02.2021 ще се проведе онлайн Финалното състезание InnoSchool, заключителен етап от пилотното обучение InnoSchool в България. На него ще се явят екипите – победители от състезанието в класовете/групите от единадесетте пилотни училища в област Благоевград:

 • ПГМЕТ “Юрий Гагарин”, гр. Петрич
 • БПГ„Ичко Бойчев“, гр. Благоевград
 • НПГ “Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев
 • ЗПГ “Климент Тимирязев”, гр. Сандански
 • СУ “Св Паисий Хилендарски”, с. Микрево
 • ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич
 • Професионална гимназия по транспорт, гр.Разлог
 • ПГ “П. Р. Славейков”, гр. Якоруда
 • ПГТЛГ “Гоце Делчев”, гр. Благоевград
 • Пето СУ “Г. Измирлиев”, гр. Благоевград
 • ПГ “Яне Сандански”, гр. Сандански

Екипите ще представят своите социални бизнес идеи, разработени по време на обучението. Жури от експерти ще оцени идеите и ще класира победители в направление Начинаещи и Напреднали. Резултатите ще бъдат оповестени на информационен Innoschool ден.

Състезанието се организира от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев и РУО – Благоевград  като част от проект „Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение” – InnoSchool.

 


Процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа.

Информация за проекта – тук


Проект № BG05SFOP001-2.019-0058-С01  „Повишаване на специализираните знания и умения на служителите на Регионално управление на образованието – Благоевград за изпълнение на служебните им задължения“

Информация за проекта – тук


Национална програма „Мотивирани учители“тук
Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели
Процедуратук
Заявлениетук
Примерен договортук
Срок за подаване на заявлението към РУО – до 23.06.2020 г.

Лице за контакт в РУО – Благоевград:
Владимира Караджова – старши експерт по ОСО, тел.: 073/885266,
e-mail: karadzova@ruo-blg.bg

 


Втора отворена покана за избор на училища за провеждане на ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ INNOSCHOOL

Проект „InnoSchool“ и партньорите по проекта – Регионално управление на образованието – Благоевград и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев обявяват отворена покана за избор на училища за провеждане на пилотно обучение InnoSchool през учебната 2020 – 2021 година.

Основната цел на InnoSchool е да укрепи социалните иновации и предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез разработване, тестване и въвеждане на високо иновативна система за обучение (ILS), едновременно привлекателна и с образователно въздействие.

Пилотното обучение ILS ще тества и валидира специално разработената обучителна система, развиваща уменията за социално предприемачество сред младежите. Иновативната обучителна система ILS се състои се от онлайн сериозна игра, учебни сесии с напътствия от учители и рефлексия на учениците.

InnoSchool обучителната система (ILS) е създадена в процес на включване на институции разработващи и прилагащи политики, средни училища, бизнес подкрепящи организации, и организации, предоставящи социални услуги от 11 партньора от Дунавския регион и цели:

 • да повиши осъзнаването на местните неудовлетворени социални потребности,
 • да подкрепи иновативното мислене и креативност чрез намиране на иновативни решения,
 • да насърчи капитализирането на решения чрез предприемаческа дейност,
 • да създаде учебна среда, фокусирана върху развитието на предприемачески умения и компетенции

Могат да кандидатстват всички средни училища от Благоевградска област, които не се кандидатствали, или са кандидатствали и не са одобрени в Първата отворена покана InnoSchool и отговарящи на следните критерии:

 • Училището трябва да разполага с компютърна зала с най-малко 10 персонални компютъра (минимум 1 компютър на 4 души), с достъп до интернет и инсталиран браузър Internet Explorer 10, или по-нова версия, за да може да оперира онлайн сериозната игра.
 • Кандидатстващите класове трябва да бъдат от 10 и 11 клас
 • Училището трябва да определи поне един учител, който ще участва в ILS пилотното обучение
 • Училището и учителите да се ангажират в прилагането на ILS пилотното обучение в училището и съответния клас.

Кандидатите, отговарящи на минималните изисквания ще бъдат одобрявани по реда на подаване на заявленията.

Ползи за училището:

 • Развиване на нови знания по предприемачество и социално предприемачество на учениците;
 • Използване на иновативна и атрактивна обучителна система с елементи на геймификация и ИТ технологии със състезателен ефект;
 • Взаимодействие между участващите училища в онлайн сериозна игра, като освен от България (Благоевградска област), ще се включат училища от всяка партньорска страна: Австрия, Чехия, Унгария, Словакия, Румъния, Молдова, Сърбия и Босна и Херцеговина;
 • Повишаване на капацитета на училището чрез въвеждане на нови методи на обучение и допълнителна методическа подготовка за учителите;
 • Училището се превръща в генератор на социално значими промени.

Срок за кандидатстване по отворената покана: 1.02.2020 –  31.08.2020

Заявление за кандидатстване можете да изтеглите от тук.

Изпращайте попълнените заявления в електронен вариант на имейл: mail@ruo-blg.bg, или по поща на адрес:

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД

ул. “Тракия” № 2
гр. Благоевград
п.к 2700

Повече информация за иновативната обучителна система – ILS можете да прочетете в информационния лист.

 


 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Министерството на образованието и науката e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Регионалните управления на образованието участват в организацията, изпълнението, координацията и контрола на проектните дейности на регионално ниво. За осигуряване на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на проекта на областно ниво се сформират териториални екипи за управление на проекта.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА – ТУК


Проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Приложение:

 1. Информация за проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – тук
 2. Бланка по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – тук
 3. Формуляр за кандидатстване по Дейност 1 – тук
 4. Указания за изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование – тук

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА”

СРЕЩА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ПО НП ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА.

Във връзка със стартирането от новата учебна 2019/2020 година на дейностите по трите модула на НП „ИТ бизнесът преподава”, МОН в партньорство с БАИТ, БАСКОМ и Българска аутсорсинг асоциация инициира среща между учители и ИТ фирми. Тя ще бъде организирана във формат на информационен ден в залата на ТехноМеджикЛенд, София Тех Парк на 20 септември 2019 г. от 9:30 ч. до 15:00 ч. ИТ фирмите, участници в събитието и включени в платформата на НП, са предложени от асоциациите, като Министерството на образованието и науката не е взело участие в подбора им. С организирането на тази среща, на представителите на училищата се дава възможност да установят контакти с предложените фирми и да направят информиран избор при сключване на договор за партньорство на по-късен етап.

Срокът за кандидатстване е 01.10.2019 на https://np.mon.bg/

Стартира кандидатстването по Национална програма на МОН „Мотивирани учители“. Повече информация можете да намерите на сайта на МОН – тук

Проект “Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение”, Innoschool – информация за проекта тук

Проект Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II” (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9a.03/5.09.2017г – информация за проекта – тук

Проект  BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката – информация за проекта тук

Регионален план за реализиране на Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2016/2017 г. – тук

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – тук

“ТВОЯТ ЧАС”

Доклад по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2 – тук

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – тук

Проект „Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност” договор № БС– 33.16-2-002/ 03.10.2017г. – тук

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 г. – 2025 г.) – тук 

Регионален план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015-2016 година в изпълнение на Националния план за действие за изпълнение на Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността през периода  година – 

 

20.01.2017 г.

Уважаеми граждани и колеги, инициатива:   „За чистота на българското образование“  към която ще поканим да се присъединят МОН, всички издатели и автори на учебници, Асоциация „Българска книга”, всички национални медии, българската прокуратура, българския съд, българската полиция и всички колеги, работещи в образованието, както и всички желаещи ученици и граждани. -> подробности тук

Проекти на РУО – Благоевград

 

New Models in Work-Based Learning – NewWBL

Ref. n. 562090-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-PI-FORWARD

 

 

LLL-HUB

 1. Lifelong Learning Hub – LLL-HUB, № 531221-LLP-2012-IT-KA4-KA4MP

Проектът обхваща период от 2013 до 2016 г. Включва 10 партниращи си организации от 8 европейски страни. Има за цел да насърчи междусекторното сътрудничество и диалога на национално и европейско ниво по проблемите на ученето през целия живот.

 1. Уеб адрес на проекта: този уебсайт отразява постигнатия напредък в хода на проекта. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!

Изтегли нашата брошура!

http://www.lll-hub.eu/about/

http://www.eucis-lll.eu/

www.facebook.com/LLLHUB

 

School still plays

School still plays Project, Ref. n. 550482 – LLP-1-2013-1-KA1-KA1ECTB

В проекта са включени 14 институции и организации от 5 държави, членки на ЕС – Италия, Австрия, Полша, България и Испания. Дейностите по проекта са ориентирани към решаване на проблеми, свързани с намаляване и предотвратяване на ранното отпадане на ученици от училище. Има за цел да разработи конкретни експериментални методи и да покаже, че училището може да играе важна роля за задържането на учениците в училище.

http://www.schoolstillplays.eu/en/community-platform.html

 

 

Приключени проекти:

 1. ПроектBG051РО001-3.1.06“Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. Eкип: Красимира Тодорова, Гергана Драгоева, Мария Стоянова, Любка Станева, Иван Янчев, Методи Попов, Марина Войнова, Здравка Тодорова, Елка Бабулева
 2. ПроектBG051PO001-4.3.02„Система за кариерно ориентиране в училищното образование” – Евтимка Митева, ръководител на ЦКО. Местен екип за съдействие и подкрепа: Красимира Тодорова, Гергана Драгоева, Марина Войнова, Здравка Тодорова.
 3. ПроектBG051РО001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” УСПЕХ – Васко Павлов, Катя Иванова, Гергана Драгоева, Мария Стоянова, Св. Солачка, Антоанета Николова, Любка Стоименова, Първолета Лазарова, Жана Техова, Василиса Павлова, Любима Димитрова, Владимира Караджова, Здравка Тодорова, Елка Бабулева
 4. ПроектBG051PO001-3.2.05„Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“ – Елка Бабулева – асистент оперативно изпълнение

30.06.2014 г.

Презентация за реализираните дейности, постигнатите индикатори и основните предложения за допълнения и корекции на инструментариума на модела на инспектиране по Проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“ – тук

 1. ПроектBG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“ – Методи Иванов Попов – Регионален организатор
 2. ПроектBG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти” – Камелия Димитрова – регионален организатор
 3. ПроектBG051PO001-3.3.07-0001Ученически практики„ – инж. Жана Техова
 4. 8.ПроектBG051PO001 – 4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Антоанета Николова – експерт – оценител , Евтимка Митева – мултипликатор и национален консултант.
 5. ПроектBG051PO001 – 3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, инж. Антоанета Николова

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top