МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Програми и проекти

Отворена процедура за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

 

В съответствие с чл. 27 от ПМС № 23/2023 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. организира провеждане на информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 21.02.2024 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 20.02.2024 г.: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcumorTgiG9DUwyUvul4elyz9lZM1g3r3 .

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите на интернет страницата на Програма „Образование“ на следния адрес: https://sf.mon.bg/ .

На 22.01.2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфичните цели на процедурата са:

–           Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различни концентрация на уязвими групи;

–           Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и  взаимодействието със заинтересованите страни.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и ще допринесе за прилагането на Европейската гаранция за децата за подкрепа на целевите действия и структурните реформи за борба с детската бедност.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, детски градини, общини, юридически лица с нестопанска цел и др.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование.

Дейност 2. Обучения на педагогическите специалисти за придобиване, развиване и прилагане на компетентности за демократична култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда.

Дейност 3. Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им и мотивация за активно участие в дейностите за интеркултурно образование, включително чрез участие на образователни медиатори.

Дейност 4. Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 31 123 577 лв. и се предоставя при три крайни срока на кандидатстване:

Първи срок на кандидатстване: начална дата – 22 януари 2024 г., краен срок на кандидатстване – 22 май 2024 г.23:59 часа

Втори срок на кандидатстване: начална дата – 23 май 2024 г., краен срок – 25 септември 2024 г., 23:59 часа

Трети срок на кандидатстване: начална дата – 26 септември 2024 г., краен срок  27 януари 2025 г., 23:59 часа.

Минималният размер на предоставяната БФП е 100 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 500 000 лв.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Въпроси и отговори“ и в ИСУН: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСУН чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура  „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

На основание чл. 26 ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, Управляващият орган(УО) на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) публикува отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Проектът на Насоки за кандидатстване е прецизиран с цел опростяване на цялостния процес по кандидатстване и изпълнение, намаляване на административната тежест и облекчаване на потенциалните бенефициенти.

Проектът на документите е публикуван на интернет страницата на УО на ПО в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“: https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362 и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: infosf@mon.bg, както и в ИСУН 2020, в срок до 22.12.2023 г. включително.

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Проектът е с продължителност 60 месеца и се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

 

Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници, за подпомагане на обучението в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие

 

 1. Описание на дейността:

Дейността включва обучения на педагогически специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и обучения на непедагогически персонал за подпомагане на обучението и подкрепата им. Обученията са за различни категории обучаеми, с различна тематична насоченост и организационна форма, като се провеждат във физическа и електронна среда и завършват с удостоверения за придобиване на квалификационни кредити за педагогическите специалисти в съответствие с изискванията на Наредба 15/2019 за придобиване на квалификационни кредити или с документ, в който е посочена тема, брой часове и форма на завършено обучение за непедагогическия персонал.

 

 1. Целеви групи
 • Педагогически специалисти, приоритетно нови за системата учители
 • Непедагогически персонал – образователни медиатори и социални работници
 • Експерти от РУО, предоставящи експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие
 • Специалистите от екипите за подкрепа за личностно развитие на ученици
 • Участници, групирани по етапи и институции, които могат да се включват в дейността

Обученията са за педагогически специалисти в начален етап и в прогимназиален етап на основното образование, ако е приложимо и от гимназиален етап, от участващите образователни институции – държавни, общински и частни училища, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Държавния логопедичен център, гр. София, Националния дворец на децата, в това число ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатори на слуха и говора, учители на ученици с нарушено зрение, педагогически съветници и др. педагогически специалисти, членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие, координаторите и др., които предоставят и са ангажирани с допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес

 

 1. Описание на дейността

Дейността е насочена към провеждане на различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции, както и за осъзнаване на основните им отговорности по отношение на развитието, отглеждането и възпитанието на техните деца. Същевременно реализирането на съвместни дейности и инициативи между родителите и непедагогическия персонал ще допринесе за обединяването на усилията им за подкрепа на целите и визията на училището по отношение на изграждането на мултикултурна образователна среда и формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес.

 

 1. Целева група

Целевата група на проектната дейност е следната:

 • Родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми;
 • Родители на ученици със СОП;
 • Родители на ученици в риск;
 • Родители на ученици с хронични заболявания;
 • Родители на ученици с изявени дарби.

В дейността ще бъдат включени 96 279 родители от целевата група, като и 1 020 образователни медиатори и социални работници (889 образователни медиатори и 131 социални работници).

 

Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование

Дейността е свързана с предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие и е насочена към:

 • насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на ученици от начален и прогимназиален етап
 • със специални образователни потребности,
 • с хронични заболявания,
 • в риск,
 • с изявени дарби;
 • подобряване на достъпа на посочените целеви групи до образование;
 • осигуряване на по-доброто им приобщаване в системата на училищното образование;
 • успешната им бъдеща социализация и личностна реализация.

Идентифициране на целевите групи:

Допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби се предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните им потребности.

Оценката се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие, утвърден със заповед на директора на училището.

За извършване на оценката на потребностите специалистите използват:

 • адаптирани към българските условия инструменти, описани в чл. 76 от Наредбата за приобщаващото образование;
 • разработените по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ инструменти:

– карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца;

– инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск;

– инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби.

Специалистите прилагат цитираните инструменти след обучение по прилагането им.

След извършване на оценка на индивидуалните потребности на учениците екипът за подкрепа за личностно развитие разработва план за подкрепа, в който се определят видът, формите и конкретните дейности за допълнителна подкрепа.

Описание на допълнителната подкрепа:

Дейностите за допълнителна подкрепа се определят в зависимост от установените при оценяването конкретни потребности на всеки ученик. В процеса на предоставяне на допълнителна подкрепа на учениците от всички целеви групи специалистите могат да разработят и да прилагат алтернативни модели/програми/гъвкави форми на обучение, както и да използват вече разработените такива по предходни проекти.

Гъвкавите форми на обучение са насочени към преодоляване на затрудненията в организирането на дейностите за всички целеви групи, които се провеждат от учителите и другите педагогически специалисти  в класната стая, в допълнителните учебни часове извън учебния план и в специализираните кабинети.

Чрез реализиране на планираните дейности за допълнителна подкрепа, в т.ч., алтернативни модели, програми, проекти, гъвкави форми на обучение и т.н., се формират различни компетентности и се поставя определен акцент в зависимост от спецификата на индивидуалните потребности на учениците  от целевите групи:

Акцентът при дейностите за учениците със специални образователни потребности или с хронични заболявания се поставя върху изграждането на независим и самостоятелен живот, социални и граждански умения, умения за учене, здравословен начин на живот и др. в зависимост от индивидуалните потребности на учениците.

Допълнителната подкрепа за учениците със специални образователни потребности или с хронични заболявания включва: занимания за психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания за постигане на самостоятелност; осигуряване на подкрепяща среда; технически средства, специализирано оборудване, специализирани дидактически материали, методики; допълнително обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания, ресурсно подпомагане чрез осигуряване на допълнителни специалисти като ресурсен учител, психолог, логопед, терапевт и др.

Акцентът при учениците в риск, определени в допълнителните разпоредби на ЗПУО (ДР, §1, т. 6), се поставя върху изграждане на социални и граждански компетенции, умения за учене, за самостоятелен живот, за контролиране на емоциите, работа в екип, решаване на проблеми и поемане на отговорност и др.

Допълнителната им подкрепа се осъществява чрез прилагане на гъвкави модели и програми за предотвратяване на възможните негативни последствия за ученика и за подпомагане на развитието му.

Акцентът в дейностите за учениците с изявени дарби се поставя върху развитието на способностите и интересите на учениците с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта, както и да подпомогне изявата им в тези области. Съдържанието на дейностите за допълнителна подкрепа надгражда съдържанието на учебните предмети.

Дейностите за допълнителната подкрепа на учениците с изявени дарби включват:

– прилагане на модели за стимулиране и развитие на таланта, както и за подпомагане участието в пленери, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания;

– предоставяне на еднократни стипендии на ученици от I до VII клас.

Еднократната стипендия е в размер на 195 лв. за календарна година за ученика с изявени дарби.

Всяка еднократна стипендия се предоставя по искане на родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето, и документ, потвърждаващ класирането. Искането се попълва по образец.

Еднократната стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученик, който е класиран на национален кръг за съответната календарна година на конкурс, състезание или олимпиада;

 • включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби:

– индивидуално със златен, сребърен или бронзов медал на международна олимпиада или състезание в областта на науката;

– индивидуално на първо, второ или трето място на национален или на международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата;

– в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство, на финали на държавно индивидуално първенство или на финали на ученически игри;

– спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно, европейско или балканско първенство;

– спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.

 • включени в графика за ученическите олимпиади и националните състезания на МОН:

– индивидуално на национален кръг на ученическа олимпиада от 1 до 15 място включително;

– индивидуално на национално състезание (национален кръг) от 1 до 10 място включително.

 

Дейност 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование

 1. Описание

Изпълнението на дейността изисква планиране, организиране и провеждане на допълнителни обучения на ученици от I – XII клас в риск от напускане на образователната система, които имат системни трудности и пропуски при овладяване на учебното съдържание по съответен учебен предмет или по няколко учебни предмета. Допълнителни обучения се организират за ученици по класове, както следва:

 • в началния етап – по БЕЛ и по математика;
 • в прогимназиалния етап – приоритетно по БЕЛ, по математика и по природни науки (човекът и природата; химия и опазване на околната среда; физика и астрономия; биология и здравно образование). По други учебни предмети (без изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт), може да се провежда, ако учениците имат натрупани системни пропуски;
 • в първия гимназиален етап – по БЕЛ и по математика за подготовка за НВО;
 • във втория гимназиален етап – по БЕЛ за подготовка за ДЗИ;
 • за ученици, за които българският език не е майчин – по български език, с цел подкрепа на приобщаването им.

 

 1. Изисквания

Всяка група се сформира от ученици с идентични потребности по даден учебен предмет. Идентифицирането на потребностите им се осъществява чрез прилагане на Инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа, разработен по проект „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР, или на аналогичен инструмент, разработен от преподаващия учител.

Група за допълнително обучение по учебен предмет се сформира при наличие средно на 5 ученици (не по-малко от 4 и не повече от 8 ученици). При наличие на 9 ученици се сформират две групи. Учениците в групата може да са от една паралелка или от различни паралелки на определен клас.

При намаляване на броя на учениците в групата по обективни причини, групата не се разформирова, а продължава да функционира до края на учебната година. Нова група за допълнително обучение може да се сформира по време на цялата учебна година.

Допуска се един ученик да участва в групи по различни учебни предмети спрямо конкретните му образователни потребности.

Допълнителното обучение се осъществява извън часовете по учебен план, включително и по време на ваканциите.

След участието на ученик в допълнително обучение от 10 часа по съответен учебен предмет и при отчетен текущ напредък се удостоверява с издаването на сертификат за участие чрез информационна система по проекта, посредством който се отчита дейността.

Средно за всеки ученик се предвижда да бъдат предоставени 6 „пакета“ (с по 10 часа) за целия срок на проекта.

Ръководителят на група изпълнява задълженията си по проекта в рамките на установеното работно време по трудовото им правоотношение, извън нормата за задължителна преподавателска работа.

 

 1. Изпълнение (планиране, организиране, изпълнение, отчитане)

Учител на ученици в риск от отпадане

 • Прилага Инструментариума по т. 2 или аналогичен, разработен от него, и идентифицира потребностите му от подкрепа.
 • Насочва ученик за участие в група за допълнително обучение.

Директор

 • Информира родителите, които подават декларация за информираност и съгласие за обработка на личните данни, за включване на детето им в група за допълнително обучение по проекта.
 • Определя ръководителя на групата след решение на педагогическия съвет.
 • Възлага задълженията на ръководителя на групата чрез сключване на споразумение по чл. 119 от КТ към основния трудов договор.
 • Утвърждава график за провеждане на обучението, съобразен със седмичното разписание.
 • Утвърждава програма за обучение, разработена от ръководителя на групата.
 • Приема ежемесечен отчет от ръководителя на групата.
 • Потвърждава в информационна система на проекта удостоверението на ученик, преминал допълнително обучение.

Ръководител на група

 • Разработва програма за обучение, съобразена с компетентностите, заложени в съответната учебна програма по учебния предмет за съответния клас, като използва резултатите от прилагането на Инструментариума и индивидуалните резултати на учениците при планиране и реализиране на допълнителното обучение).
 • Разработва график за провеждане на обучението, съобразен със седмичното разписание.
 • Попълва в информационна система документация – присъствен списък; програма по теми и график за провеждане на учебните часове.
 • Съхранява портфолиото на ученика, което съдържа индивидуалната карта за напредъка на ученика, декларация за информираност и съгласие за обработка на лични данни, карта за участие, тестове и др.
 • Избира учебни средства и други ресурси за групова и индивидуална работа.
 • Проследява напредъка на всеки ученик, анализира резултатите от проведеното обучение и набелязва корекционни мерки за преодоляване на типични грешки.
 • Заявява за закупуване необходимите за работата на групата материали, консумативи, както и разходи за външни услуги, пряко свързани с дейността на групата, в т.ч. за обученията през ваканциите и др.
 • Провежда след окончателното приключване на допълнителното обучение по съответния учебен предмет тест за установяване на напредъка на учениците, който се съхранява в портфолиото на ученика.
 • Потвърждава в информационна система на проекта удостоверението на ученик, преминал допълнително обучение.

 

Дейност 5. Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование

Описание на дейността

5.1. Занимания по интереси

Дейността е насочена към създаване на условия за мотивация за учене и трайно приобщаване на ученици от уязвими групи в училище чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие. С цел повишаване мотивацията на учениците от целевата група, могат да бъдат включени и ученици, които не са от уязвими групи.

5.2. Междуучилищни дейности (МУД)

Провеждат се с ученици от две или повече училища под формата на състезания, конкурси, дебати и други форми с цел изява на учениците, повишаване на мотивацията им, и популяризират добри педагогически практики.

5.3. Кариерно ориентиране и консултиране

Дейността е насочена към ученици от уязвими групи от прогимназиалния етап на образованието (V-VII кл.) и има за цел да мотивира и насоча към следващ етап на образование и последваща успешна реализация на пазара на труда. Дейността се изпълнява от кариерни консултанти от центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

Целевите групи на проектната дейност са следните:

 • За 5.1. Занимания по интереси – ученици от уязвими групи, както и ученици, които не са от уязвими групи. В дейността ще бъдат включени 11 423 ученици, успешно участвали в занимания по интереси.
 • За 5.2. Междуучилищни дейности (МУД) – ученици, участвали в междуучилищни дейности. В дейността ще бъдат включени 2 339 групи от ученици, участвали в междуучилищни дейности.
 • За 5.3. Кариерно ориентиране и консултиране – ученици от уязвими групи от прогимназиалния етап на образованието (V-VII кл.). В дейността ще бъдат включени 122 специалисти от ЦПЛР, осъществяващи кариерно ориентиране и консултиране.

Списък на класираните училища от област Благоевград, които да участват в дейности по изпълнението на Проект „Успех за теб“

 

 

Публикувана Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Във връзка с предстоящото изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) публикува Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“. Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене/самоподготовка и насърчава образователните иновации в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение.

Процедурата ще се реализира в изпълнение на дейностите по Стълб „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“. Планираният общ бюджет на дейностите за реализация в рамките на предстоящата процедура „Модернизация на образователна среда“ е 326 100 000 лева.

Компонент 1 „Интервенции върху съществуващи училищни сгради“ на процедурата включва следните допустими дейности – Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция; Дейност 2: Създаване на образователна STEM среда в училищата; и Дейност 3: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.

Компонент 2 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“ на процедурата включва следните допустими дейности – Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция; и Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина.

Допустимите крайни получатели по процедурата за Компонент 1 са общини за общински училища и държавни училища към Министерството на образованието и науката (МОН) от допустимите образователни институции (общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от ЗПУО: начални, основни, обединени, средни училища и профилирани гимназии). По Компонент 2 допустимите кандидати са общини за общински детски градини.

В тази връзка Ви информирам, че Концепцията за процедура„ Модернизация на образователна среда“ е публикувана на следния адрес: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1039 или в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на ИАПО – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=362. Мнения на потенциалните кандидати относно реализиране на процедурата, както и на всички заинтересовани страни се приемат в срок до 04.05.2022 г., включително и могат да бъдат изпращани на електронен адрес: infosf@mon.bg.

Методология за групиране на институциите по видове и по райони на планиране

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

 

Проект „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Допълнителна информация,  на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Проект InnoSchool

Разработен и одобрен е План за действие за включване на InnoSchool обучителната система в учебните програми на средни училища от област Благоевград в срок от 2 години. Документът очертава път за навлизане на  иновативното обучение по социално предприемачество в средното образование, съобразно националната образователна рамка и цели да осигури дългосрочно въздействие и да гарантира устойчивост и приемственост на системата за обучение InnoSchool.

За да се обсъдят възможностите за включване на InnoSchool в училищата РУО – Благоевград инициира и проведе семинари с експерти и с това стартира изготвянето на плана. Според него вариантите за включване на InnoSchool са чрез:

 • часовете за разширена професионална подготовка/РПП/ в предмета Предприемачество,
 • факултативните учебни часове,
 • включване на нова дисциплина „Социално предприемачество“ като учебен предмет и/или част от учебен предмет в учебния план на паралелка в иновативните училища.

Всяко средно училище може да използва някой от тези варианти и да предвиди в следващата учебна година подходящи часове с InnoSchool за своите ученици. Припомняме, че в новата си версия дигиталната сериозна игра InnoSchool може да се прилага дори и при изцяло онлайн форма на обучение и е напълно безплатна за ползване. Експертите разработили плана подчертават, че тъй като училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет и след съгласуване с обществения съвет, от инициативността на ниво училище зависи да се включи InnoSchool и така да се допринесе за изграждането на умения по предприемачество и социално предприемачество у учениците.

Заинтересованите училища могат да се запознаят с подробно с план за действие в РУО – Благоевград, както и да поискат възможност за тестване и прилагане на сериозната игра.

Методическото ръководство за учители за провеждане на обучение, пълен пакет от наръчници и указания могат да бъдат предоставени както от РУО – Благоевград и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, така и в платформата www.innoschoolplatform.eu .

публикувано на 28.02.2022


Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект

BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
 • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.
Представители на целевата група

Допустимите целеви групи по проекта са:

 • Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
 • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
 • Наставници от организациите-работодатели;
 • Представители на бизнеса и науката

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

График за  провеждане на обученията на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепатук

публикувано на 26.05.2021

Проект InnoSchool

Регионално управление на образованието – Благоевград организира „InnoSchool информационно събитие”, което се проведе на 14.05.2021. Целта бе да се представи иновативната система за обучение InnoSchool (ILS), нейната структура и ключовите й компоненти, включително сериозната игра.

На събитието присъстваха директорите и учителите от 27 средни училища от областта, включително и част от пилотните училища, тествали InnoSchool системата. Екипът на InnoSchool за България приветства всички участници и говори за необходимостта от иновации в образованието и развитие на предприемаческите умения на младежите. Срещата продължи с представяне на педагогическите цели на ILS. Втората част на презентацията беше насочена към сериозната игра и нейната привлекателна и ефективна среда за обучение. На участниците бяха представени както интерфейсът за учители, така и игровото приложение за ученици.

Учителите, които вече са прилагали системата InnoSchool в часовете си и представителите на пилотните училища изразиха удовлетворението си и разказаха за опита си в обучението. Преди закриването на събитието беше наблегнато, че през следващата учебна година училищата могат да започнат да прилагат ILS и поканата е отворена за всички средни учебни заведения.

публикувано на 18.05.2021

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Имформация за проекта тук


Национална програма „Мотивирани учители“, 2021  Модул 2.

На официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците.

Процедура за подбор по НП “Мотивирани учители“2021 – Модул2

Заявление

Срок за подаване на заявлението с приложените документи  в РУО – Благоевград – до 31.03.2021 г.

Важно!

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./ и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставям на Вашето внимание следната информация:

 1. Предоставя се  възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат в предстоящи обучения до края на  изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя  и съдържанието на обученията.
 2. Предоставя се  възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти  над 54 годишна възраст.
 3. За осигуряване на по-добра публичност по проекта е необходимо да бъде поставен линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg) на сайтовете на всички училища и детски градини на територията на областта. При възможност да се публикуват периодично,  както в горепосочените сайтове, така и в интернет пространството и в местните медии материали, свързани с изпълнението на проекта.
 4. Предвид актуалните приоритети  и предизвикателства пред образователната система да се популяризират подходящ начин и да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти  за  ефективно преподаване и  оценяване  на резултатите в електронна среда, специфики на  отношения в  училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите,  обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.

Пилотното обучение InnoSchool завършва с Финално състезание

След месеци на обучение и подготовка за участниците в пилотното обучение InnoSchool, през които те научиха какво е социално предприемачество, как то допринася за общността и отговаря на социалните потребности и генерираха свои идеи за социален бизнес, идва време да се представят най-добрите от тях.

На 12.02.2021 ще се проведе онлайн Финалното състезание InnoSchool, заключителен етап от пилотното обучение InnoSchool в България. На него ще се явят екипите – победители от състезанието в класовете/групите от единадесетте пилотни училища в област Благоевград:

 • ПГМЕТ “Юрий Гагарин”, гр. Петрич
 • БПГ„Ичко Бойчев“, гр. Благоевград
 • НПГ “Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев
 • ЗПГ “Климент Тимирязев”, гр. Сандански
 • СУ “Св Паисий Хилендарски”, с. Микрево
 • ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич
 • Професионална гимназия по транспорт, гр.Разлог
 • ПГ “П. Р. Славейков”, гр. Якоруда
 • ПГТЛГ “Гоце Делчев”, гр. Благоевград
 • Пето СУ “Г. Измирлиев”, гр. Благоевград
 • ПГ “Яне Сандански”, гр. Сандански

Екипите ще представят своите социални бизнес идеи, разработени по време на обучението. Жури от експерти ще оцени идеите и ще класира победители в направление Начинаещи и Напреднали. Резултатите ще бъдат оповестени на информационен Innoschool ден.

Състезанието се организира от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев и РУО – Благоевград  като част от проект „Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение” – InnoSchool.

 

Процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа.

Информация за проекта – тук


Проект № BG05SFOP001-2.019-0058-С01  „Повишаване на специализираните знания и умения на служителите на Регионално управление на образованието – Благоевград за изпълнение на служебните им задължения“

Информация за проекта – тук


Национална програма „Мотивирани учители“тук
Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели
Процедуратук
Заявлениетук
Примерен договортук
Срок за подаване на заявлението към РУО – до 23.06.2020 г.

Лице за контакт в РУО – Благоевград:
Владимира Караджова – старши експерт по ОСО, тел.: 073/885266,
e-mail: karadzova@ruo-blg.bg

 


Втора отворена покана за избор на училища за провеждане на ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ INNOSCHOOL

Проект „InnoSchool“ и партньорите по проекта – Регионално управление на образованието – Благоевград и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев обявяват отворена покана за избор на училища за провеждане на пилотно обучение InnoSchool през учебната 2020 – 2021 година.

Основната цел на InnoSchool е да укрепи социалните иновации и предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез разработване, тестване и въвеждане на високо иновативна система за обучение (ILS), едновременно привлекателна и с образователно въздействие.

Пилотното обучение ILS ще тества и валидира специално разработената обучителна система, развиваща уменията за социално предприемачество сред младежите. Иновативната обучителна система ILS се състои се от онлайн сериозна игра, учебни сесии с напътствия от учители и рефлексия на учениците.

InnoSchool обучителната система (ILS) е създадена в процес на включване на институции разработващи и прилагащи политики, средни училища, бизнес подкрепящи организации, и организации, предоставящи социални услуги от 11 партньора от Дунавския регион и цели:

 • да повиши осъзнаването на местните неудовлетворени социални потребности,
 • да подкрепи иновативното мислене и креативност чрез намиране на иновативни решения,
 • да насърчи капитализирането на решения чрез предприемаческа дейност,
 • да създаде учебна среда, фокусирана върху развитието на предприемачески умения и компетенции

Могат да кандидатстват всички средни училища от Благоевградска област, които не се кандидатствали, или са кандидатствали и не са одобрени в Първата отворена покана InnoSchool и отговарящи на следните критерии:

 • Училището трябва да разполага с компютърна зала с най-малко 10 персонални компютъра (минимум 1 компютър на 4 души), с достъп до интернет и инсталиран браузър Internet Explorer 10, или по-нова версия, за да може да оперира онлайн сериозната игра.
 • Кандидатстващите класове трябва да бъдат от 10 и 11 клас
 • Училището трябва да определи поне един учител, който ще участва в ILS пилотното обучение
 • Училището и учителите да се ангажират в прилагането на ILS пилотното обучение в училището и съответния клас.

Кандидатите, отговарящи на минималните изисквания ще бъдат одобрявани по реда на подаване на заявленията.

Ползи за училището:

 • Развиване на нови знания по предприемачество и социално предприемачество на учениците;
 • Използване на иновативна и атрактивна обучителна система с елементи на геймификация и ИТ технологии със състезателен ефект;
 • Взаимодействие между участващите училища в онлайн сериозна игра, като освен от България (Благоевградска област), ще се включат училища от всяка партньорска страна: Австрия, Чехия, Унгария, Словакия, Румъния, Молдова, Сърбия и Босна и Херцеговина;
 • Повишаване на капацитета на училището чрез въвеждане на нови методи на обучение и допълнителна методическа подготовка за учителите;
 • Училището се превръща в генератор на социално значими промени.

Срок за кандидатстване по отворената покана: 1.02.2020 –  31.08.2020

Заявление за кандидатстване можете да изтеглите от тук.

Изпращайте попълнените заявления в електронен вариант на имейл: mail@ruo-blg.bg, или по поща на адрес:

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД

ул. “Тракия” № 2
гр. Благоевград
п.к 2700

Повече информация за иновативната обучителна система – ILS можете да прочетете в информационния лист.

 


 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Министерството на образованието и науката e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Регионалните управления на образованието участват в организацията, изпълнението, координацията и контрола на проектните дейности на регионално ниво. За осигуряване на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на проекта на областно ниво се сформират териториални екипи за управление на проекта.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА – ТУК


Проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Приложение:

 1. Информация за проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – тук
 2. Бланка по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – тук
 3. Формуляр за кандидатстване по Дейност 1 – тук
 4. Указания за изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование – тук

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА”

СРЕЩА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ПО НП ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА.

Във връзка със стартирането от новата учебна 2019/2020 година на дейностите по трите модула на НП „ИТ бизнесът преподава”, МОН в партньорство с БАИТ, БАСКОМ и Българска аутсорсинг асоциация инициира среща между учители и ИТ фирми. Тя ще бъде организирана във формат на информационен ден в залата на ТехноМеджикЛенд, София Тех Парк на 20 септември 2019 г. от 9:30 ч. до 15:00 ч. ИТ фирмите, участници в събитието и включени в платформата на НП, са предложени от асоциациите, като Министерството на образованието и науката не е взело участие в подбора им. С организирането на тази среща, на представителите на училищата се дава възможност да установят контакти с предложените фирми и да направят информиран избор при сключване на договор за партньорство на по-късен етап.

Срокът за кандидатстване е 01.10.2019 на https://np.mon.bg/

Стартира кандидатстването по Национална програма на МОН „Мотивирани учители“. Повече информация можете да намерите на сайта на МОН – тук

Проект “Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение”, Innoschool – информация за проекта тук

Проект Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II” (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9a.03/5.09.2017г – информация за проекта – тук

Проект  BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката – информация за проекта тук

Регионален план за реализиране на Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2016/2017 г. – тук

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – тук

“ТВОЯТ ЧАС”

Доклад по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2 – тук

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – тук

Проект „Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност” договор № БС– 33.16-2-002/ 03.10.2017г. – тук

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 г. – 2025 г.) – тук 

Регионален план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015-2016 година в изпълнение на Националния план за действие за изпълнение на Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността през периода  година – 

 

20.01.2017 г.

Уважаеми граждани и колеги, инициатива:   „За чистота на българското образование“  към която ще поканим да се присъединят МОН, всички издатели и автори на учебници, Асоциация „Българска книга”, всички национални медии, българската прокуратура, българския съд, българската полиция и всички колеги, работещи в образованието, както и всички желаещи ученици и граждани. -> подробности тук

Проекти на РУО – Благоевград

 

New Models in Work-Based Learning – NewWBL

Ref. n. 562090-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-PI-FORWARD

 

 

LLL-HUB

 1. Lifelong Learning Hub – LLL-HUB, № 531221-LLP-2012-IT-KA4-KA4MP

Проектът обхваща период от 2013 до 2016 г. Включва 10 партниращи си организации от 8 европейски страни. Има за цел да насърчи междусекторното сътрудничество и диалога на национално и европейско ниво по проблемите на ученето през целия живот.

 1. Уеб адрес на проекта: този уебсайт отразява постигнатия напредък в хода на проекта. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!

Изтегли нашата брошура!

http://www.lll-hub.eu/about/

http://www.eucis-lll.eu/

www.facebook.com/LLLHUB

 

School still plays

School still plays Project, Ref. n. 550482 – LLP-1-2013-1-KA1-KA1ECTB

В проекта са включени 14 институции и организации от 5 държави, членки на ЕС – Италия, Австрия, Полша, България и Испания. Дейностите по проекта са ориентирани към решаване на проблеми, свързани с намаляване и предотвратяване на ранното отпадане на ученици от училище. Има за цел да разработи конкретни експериментални методи и да покаже, че училището може да играе важна роля за задържането на учениците в училище.

http://www.schoolstillplays.eu/en/community-platform.html

 

 

Приключени проекти:

 1. ПроектBG051РО001-3.1.06“Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. Eкип: Красимира Тодорова, Гергана Драгоева, Мария Стоянова, Любка Станева, Иван Янчев, Методи Попов, Марина Войнова, Здравка Тодорова, Елка Бабулева
 2. ПроектBG051PO001-4.3.02„Система за кариерно ориентиране в училищното образование” – Евтимка Митева, ръководител на ЦКО. Местен екип за съдействие и подкрепа: Красимира Тодорова, Гергана Драгоева, Марина Войнова, Здравка Тодорова.
 3. ПроектBG051РО001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” УСПЕХ – Васко Павлов, Катя Иванова, Гергана Драгоева, Мария Стоянова, Св. Солачка, Антоанета Николова, Любка Стоименова, Първолета Лазарова, Жана Техова, Василиса Павлова, Любима Димитрова, Владимира Караджова, Здравка Тодорова, Елка Бабулева
 4. ПроектBG051PO001-3.2.05„Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“ – Елка Бабулева – асистент оперативно изпълнение

30.06.2014 г.

Презентация за реализираните дейности, постигнатите индикатори и основните предложения за допълнения и корекции на инструментариума на модела на инспектиране по Проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“ – тук

 1. ПроектBG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“ – Методи Иванов Попов – Регионален организатор
 2. ПроектBG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти” – Камелия Димитрова – регионален организатор
 3. ПроектBG051PO001-3.3.07-0001Ученически практики„ – инж. Жана Техова
 4. 8.ПроектBG051PO001 – 4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Антоанета Николова – експерт – оценител , Евтимка Митева – мултипликатор и национален консултант.
 5. ПроектBG051PO001 – 3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, инж. Антоанета Николова

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top