МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за признаване на завършен период, клас, етап /от I до VI клас/ на училищно образование в училище на чужда държава

Заявление за признаване на завършен клас на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава с цел да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство /МПС/ и с цел улесняване на достъпа до пазара на труда

 

Декларация в съответствие с чл. 109, ал. 6 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Декларация в съответствие с Глава осма ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО, чл. 165 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна куриерска услуга с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за доставка на документни пратки на територията на Република България

Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване, Regix

Състав на експертната комисия в РУО – Благоевград:

Състав на експертната комисия в РУО – Благоевград:

Методи Попов – началник на отдел ОМДК – тел: 073/ 88 76 71 /председател/

Владимира Караджова  – ст. експерт по ОСО – тел: 073/88 52 66 /зам.-председател/

Юлиана Христова – ст. експерт по български език и литература – тел: 073/88 61 01

Марина Войнова – ст. експерт по анализ и обработка на информацията – тел. 073/885269

Катя Иванова – ст. експерт по информационно осигуряване – тел: 073/88 52 69

Екатерина Текерска – ст. експерт по ОНГОР – тел: 073/88 61 01

Анета Стоянова – ст. експерт по ПНЕ –  тел: 073/88 52 71

Списък на страните по Хагската конвенция
, изискващи легализация с апостил, натиснете тук

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори
 за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, натиснете тук

За всички останали държави

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
  • щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top