МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Благоевград

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област  Благоевград:

 

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА
1. ГТ „Алеко Константинов“ гр. Банско Банско
2. ПЛТГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Банско Банско
3. НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ Благоевград Благоевград
4. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Брезница Гоце Делчев
5. ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Борово Гоце Делчев
6. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Баничан Гоце Делчев
7. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна Кресна
8. ПГ „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Петрич Петрич
9. ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.  Петрич Петрич
10. III ОУ „Гоце Делчев“ гр.  Петрич Петрич
11. СУ „Братя Каназиреви“ гр. Разлог Разлог
12. ОУ „Неофит Рилски“ с. Горно Драглище Разлог
13. Професионална техническа гимназия гр. Сандански Сандански
14. Вечерна гимназия гр. Сандански Сандански
15. ОУ „Братя Миладинови“ с. Склаве Сандански
16. ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Плетена Сатовча
17. НУ „Васил Левски“ с. Осина Сатовча
18. ОУ „Братя Миладинови“ с. Годешево Сатовча
19. ОУ „Стефка Събчева“ с. Ваклиново Сатовча
20. ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Долно Осеново Симитли
21. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица Хаджидимово
22. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Копривлен Хаджидимово

          

І. Характер на работа:

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
 2. Да не са поставени под запрещение.
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
 4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
 5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж
 7. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:

 1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси;
 2.  защита на концепция за стратегическо управление на институцията.

IV.  Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата).
 2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;
 3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
 4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите по чл. 7, ал. 1;
 5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
 6. Концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;
 7. Други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V.Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 08.08.2022 г. включително в Регионално управление на образованието – Благоевград, адрес: Благоевград, ул. „Тракия“ № 2 или на електронна поща: ztodorova@ruo-blg.bg (подписани с електронен подпис от кандидата).

Телефони за контакт: 073/88-52-70; 0889 60 60 75

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в стая № 2 на Регионалното управление на образованието – Благоевград.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по електронен път на обявената електронна поща, като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“.

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

Ивайло Златанов,

Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top