МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Стартира проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

ново
Оптимизиране на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001

 

Уважаеми колеги,

Уведомявам ви, че в раздел „Програми и проекти“, секция „Управление и изпълнение на проекти“ на страницата на министерството ще бъде публикувано съобщението със заглавие „Министерство на образованието и науката  стартира изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ със следния текст:

„Уведомяваме ви, че на 04.10.2018 г. Министерство на образованието и науката стартира изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Конкретен бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката. Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и финансово изпълнение на проектните дейности.

Проектът ще се изпълнява през три учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г. Квалификационната програма е насочена към всички, работещи в системата на предучилищното и училищното образование и ще обхване цялата страна. Всеки педагогически специалист ще може да заяви желанието си за включване в обучение за повишаване на квалификацията му, чрез регистрация в информационната система. Регистрацията трябва да е обвързана с назначаването на лицето по трудов договор към съответната образователна институция – училище или детска градина, т.е. идентификацията ще става чрез посочване на „код по админ“. В случаите, когато лицето работи в повече от една образователна институция, същото трябва да избере от името на коя институция ще заяви включването си в проекта, като изборът му трябва да е съобразен с идентифицираните нужди от обучение за повишаване на професионалната му квалификация.

Изборът на обучения ще се извършва по теми, включени в едно от трите тематични направления по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

  1. За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
  2. За прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
  3. За повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.“.

Участието в проекта ще се осъществява чрез информационната система на адрес: http://teachers.mon.bg/, която ще автоматизира всички процеси по реализация на обученията – от регистрацията, през избор на вид и форма на обученията, до получаването на удостоверенията.

За изпълнение на Дейност 1 по проекта, Министерство на образованието и науката стартира кампания за обучения за педагогически специалисти по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“. Кампанията е с начало: 09.10.2018 г. и край: 31.12.2018 г. За стартиране на кампанията за обявяване на обученията се предвижда следния график:

В периода от 09.10.2018 г. до 14.10.2018 г. включително Информационната система ще бъде отворена за регистрация от страна на специализираните обслужващи звена, от висшите училища и научни организации, както и от обучителните организации, които имат одобрени програми за обучения, включени в регистъра на МОН. Регистрацията се извършва на линк: http://teachers.mon.bg/, чрез избор от меню „Регистрация“, съответно: „Регистрация на обучаваща организация“ или „Регистрация на университет“.

От 09.10.2018 г. стартира и възможността за регистрация на РУО-та чрез „Регистрация на експерт“ и на педагогическите специалисти – „Регистрация на педагогически специалист“.

От 15.10.2018 г. информационната система ще бъде затворена за регистрация на доставчиците на обучения, за да бъде извършен избор на изпълнител/и за всеки регион. Обученията за съответния регион ще се извършват само по програми на одобрените от съответното РУО изпълнители – доставчици на услугите.

За контакт с екипа за организация и управление на проекта можете да се свържете на ел.поща с адрес: teacher_admin@mon.bg.“.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

До всички заинтересовани лица!

Уведомяваме Ви, че при възникнали технически проблеми свързани с използването на Информационната система, следва да изпращате съобщение на е-мейл: teacher_admin@mon.bg. Екипът по проекта ще Ви отговори възможно в най-кратък срок.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, ЕКИПЪТ ПО ПРОЕКТА ЩЕ УДЪЛЖИ СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА, ЗА ДА МОЖЕ ДА БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ ВСИЧКИ ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ НА ПОСОЧЕНИЯ Е-МЕЙЛ АДРЕС ДО 14.10.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!

ЕКИП НА ПРОЕКТ “КПРПС”

Съобщението е достъпно на линк: http://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=6

Формуляр за кандидатстване проект КПРПС – ИСУН 2020-26.09.2018

Оптимизиране на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top