МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Интердисциплинарен урок на тема „Туризъм на България“ в НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев

На 16.03.2023 г. в НПГ “Димитър Талев“ се проведе интердисциплинарен урок с учители К. Кардашева, Н. Илиева и В. Башова на тема „Туризъм на България“, заложен в учебното съдържание по География и икономика, обхващащ географските знания на учениците от 10 „а“ клас с професионалните им знания и умения в областта на туризма. В урока за нови знания, учениците демонстрираха умения и компетентности, усвоени в часовете по професионална подготовка в учебните дисциплини Гостоприемство в туристическата индустрия и Учебна практика по организация на допълнителните туристически услуги. Реализира се успешно междупредметно взаимодействие с часовете по информационни технологии, история и цивилизации, икономика.

Гости на събитието бяха: инж. Антоанета Николова – старши експерт по професионално образование и обучение, проф. д-р Еленита Великова – главен секретар по науката и преподавател в катедра “Туризъм”, гл. ас. д-р. Светослав Калейчев, ас. д-р Ралица Георгиева – преподаватели в същата катедра към УНСС, София  и доц. д-р Десислава Вангелова и колеги от катедра “Туризъм” от Университета по хранителни технологии, Пловдив, гл. ас. Владимир Караджов от ЮЗУ “Неофит Рилски”, катедра ГЕООС.

Десетокласниците от специалност Организация на туризма и свободното време  бяха разделени на 5 екипа като всеки екип представи различен вид туризъм: КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКОТУРИЗЪМ, СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ, РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ, БИЗНЕС/КОНГРЕСЕН ТУРИЗЪМ. Проектната задача включваше три елемента. Първият бе подготовка и представяне на фотопис за България в разглеждания от екипа вид туризъм. Чрез съчетание на текст с изображение или видео учениците ни запознаха с характеристиките, ресурсите, потребителите и други особености на представяния от тях туризъм. Вторият елемент от проекта бе свързан с представяне на рекламна брошура, но трудността тук дойде от факта, че всеки екип трябваше да обоснове избора си на туристически обект или обекти, които да популяризира със своя рекламен материал. И най-трудоемката и отчасти непозната задача за десетокласниците бе да представят проблемите и тенденциите на вида туризъм на база анкетно проучване на нагласите на потребителите.

Иновативно поднесената информация от учениците за различните видове туризъм в България, тяхното позициониране на туристическия пазар у нас и извеждане на предложения за стратегическото им развитие в бъдеще, предостави възможности за нови знания и умения на всеки участник и обогати гостите на урока.

Тричленното жури от ученици в 11 а клас, специалност Организация на туризма и свободното време, имаха за задача сами да изготвят оценъчните карти за екипите на база указанията за изпълнение на трите елемента от проектната задача. Журито се затрудни със своите оценки, предвид изключително конкурентните проекти.

В откритата педагогическа практика се приложиха интегрирани умения, придобити в училище и извън класната стая, усвоени чрез STEM обучение, целящо усъвършенстване и надграждане на компетентностите за ораторство и комуникация, творчество и дизайн, справяне в нестандартни ситуации, способност да се работи екипно и да се решават научни казуси/проблеми.

Участници и гости се обединиха около позицията, че прилагането на STEM обучение подпомага традиционното образование. Дава възможност не само учениците, но и педагозите да се фокусират върху създаването на междупредметни връзки и работата в екип. Използването на различни приложения и платформи в урока допринесе за развиване на компетентностите им, провокира тяхната адаптивност и желания за самоизява.

Видео на целия урок – в линка: https://www.youtube.com/watch?v=SoR0rTPSDSA

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top