МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Защита на личните данни

ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД

Регионалното управление на образованието – Благоевград (РУО) е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалните управления на образованието осъществяват и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в област Благоевград. Методическата подкрепа се осъществява и чрез участие на експерти от регионалните управления на образованието в провеждането на учебни часове и при осъществяване на дейностите за приобщаващо образование при условия и по ред, определени с правилника на регионалните управления на образованието

РУО е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му правомощия от Закона за предучилищното и училищното образование, от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието и от други нормативни актове, действащи в системата на предучилищното и училищното образование (стандарти). РУО събира, обработва, съхранява, предоставя, пренася и унищожава информация, съдържаща лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR).

Седалището и адресът на управление на РУО са: гр. Благоевград – 2700, ул. „Тракия“ № 2, на който адрес може да изпращате по пощата искания до РУО като администратор на данни или лично да подадете исканията си в РУО. Може да използвате и електронен адрес: mail@ruo-blg.bg

С длъжностното лице по защита на данните на КЗД може да се свържете на електронен адрес: consult@ruo-blg.bg като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

Може да използвате и телефон 073/88 52-70, GSM 0894 649 885 – Мария Стоянова, РУО – Благоевград.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Регламент (ЕС) 2016/679 е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 – поправки на грешки в превода.

Забележка: Поради установени технически грешки в превода на български език (а и на други езици) на Регламент (ЕС) 2016/679, в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван документ със съответните поправки:

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top