МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Декларации

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК

Публичен регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Публичен регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Списък на директорите на образователни институции в област Благоевград, подали декларации по чл. 220, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, за учебната 2020/ 2021г. 

 

 

Регистър на подадените декларации за 2021г. по чл. 35, ал.1, т. 2, т. 4  от ЗПКОНПИ 

Публичен регистър  на подадените ежегодни за 2020 декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Заповед № РД-06-316/14.05.2021 за утвърждаване на публичен регистър за ежегодните декларации за 2020г., подадени на основание §2 ал.3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации за 2019г. по чл. 35, ал.1, т. 2, т. 4  от ЗПКОНПИ 

Публичен регистър  на подадените ежегодни за 2019 декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Заповед № РД-06-306/23.06.2020 за утвърждаване на публичен регистър за ежегодните декларации за 2019г., подадени на основание §2 ал.3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията по приемането, обработването, съхраняването, унищожаването на декларациите за имущество и интереси, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, за установяване конфликт на интереси и за защита на подалия сигнал за служителите по трудово правоотношение в Регионално управление на образованието Благоевград и за директорите на образователни институции в област Благоевград

 

С И Г Н А Л – за корупция или за конфликт на интереси – бланка

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top