МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Административни услуги

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

 

Какво е Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги?

В програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година са поставени цели и мерки, чрез които се очаква да се реализират основни приоритети с акцент върху ускореното въвеждане на електронното управление. Посочените в програмата приоритети, свързани с намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса, както  и за създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност и развитието на електронното управление, като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса, налагат внимателното планиране и организиране на дейностите по прилагане на посочените към приоритетите мерки, които биха довели до изпълнение на поставените в програмата цели.

Въведение

Документът „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ представя модел на основния работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и реализацията му чрез ресурсите на електронното управление. Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях.

 

Тази цел ще бъде постигната чрез:

 • минимални допълнителни усилия от страна на администрациите и ДАЕУ;
 • интегриране на наличните ресурси на електронното управление в единен работен процес;
 • създаване на допълнителни функционалности, чрез които  Единния портал за достъп до електронни административни услуги да оркестрира цялостния процес по централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги;
 • реализация на централизиран и автоматизиран процес по заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги;
 • разширяване на функционалностите на съществуващите хоризонтални системи на електронното управление;
 • реализиране на възможност за заплащане чрез централен виртуален ПОС терминал на ДАЕУ;
 • създаване на нови функционалности, които да гарантират високо ниво на автоматизация на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги от ниво 3 и 4;
 • създаване на организация за гарантиране на  високо ниво на достъпност и сигурност;
 • разработване на видео материали за обучение на гражданите и бизнеса за работа с Единния модел, достъпни чрез Интернет.

 

Целенасоченото и поетапно реализиране на Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и свързаните с него изисквания към необходимата ИТ инфраструктура е в пълно съответствие с визията на електронното управление в Република България до 2020 г., отнасящи се до:

 • Въвеждане и утвърждаване на ефективни бизнес модели в работата на администрацията за преминаване от рутинни дейности към предоставяне на услуги за гражданите и за бизнеса;
 • Изградена цифрова администрация – администрация, структурирана в съответствие със съвременните управленски методи и постиженията на информационните и комуникационните технологии.
 • Постигната оперативна съвместимост на национално ниво за преход от фрагментирани и затворени, към интегрирани и технологично независими решения;
 • Изграждане на механизъм за координирано планиране и реализиране на всички инициативи за развитие и популяризиране на електронното управление;
 • Осигурено предоставяне на административни услуги през единния портал на електронното управление по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства.

 

Принципите, в съответствие с които е разработен Единния модел са:

 • Предоставяне на ЕАУ „от начало до край“;
 • Еднократно събиране и създаване на данни (Once Only);
 • Дигитално по подразбиране (Digital by Default);
 • Една точка за достъп до ЕАУ – чрез модела ще се създадат условия, заявяването на електронни услуги и средствата ;
 • Еднократна автентикация (Single SignOn;
 • Оперативна съвместимост по подразбиране (Interoperability by Default)- Оперативна съвместимост (ОС) и семантична оперативна съвместимост (СОС);
 • Защита на личните данни и неприкосновеност на личността и личния живот
 • Стандартизация при представяне на данните и на тяхната структура, единни нормативни изисквания и индустриални стандарти към информационните системи и е-услугите;
 • Проследимост на трансакциите;
 • Трансграничност по подразбиране (Cross-border by Default);
 • Процес, управляван от потребителя;
 • Проактивност, там, където е възможно;
 • Представяне по недискриминационен начин.
 • Усилията на ДАЕУ за реализацията на Единния модел в съществена степен допринасят за постигане на:
 • Ориентирано към потребителя обслужване чрез активно използване на електронни услуги
 • Наличност и достъпност на е-услугите;
 • Адаптиране към бързо-изменящата се бизнес среда;
 • Вземане на информирани управленски решения;
 • Оптимизиране на цената за доставка на е-услугите.

Същност на Единния модел

На фигурата е представен Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронния административни услуги. Той е съвкупност от основния централизиран работен процес за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и ресурсите на електронното управление, чрез които се осигурява.

Всeки един от компонентите на модела предоставя самостоятелна или група от самостоятелни услуги. За всяка един от компонентите на Единния модел се разработва детайлизиран функционален модел, които описва взаимодействието му с останалите компоненти, с външни за модела системи и процеси и с потребители на предоставяни от компонента услуги.

 

Описание на модела

Достъп на заявителя до електронни административни услуги

Процесът започва с влизането на заявителя на е-услуга в ЕПДЕАУ.

Попълване от заявителя на изискваните за услугата форма-заявление и съпътстващи документи.

След избор на услуга заявителят се пренасочва към системата за управление на електронни форми. Системата го пренасочва към системата за електронна автентикация, която идентифицира потребителя, чрез избраното от него регламентирано средство за идентификация.

След като услугата бъде избрана, се визуализира електронна форма-заявление, в която автоматично се попълва наличната вече в регистри и номенклатури информация. При необходимост заявителят попълва само специфичната за дадената услуга информация. Генерира се уникален номер на заявената услуга, който се визуализира в попълнената форма и служи за уникално идентифициране на конкретната транзакция (услуга) при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка.

След потвърждение за успешно преминат формален и логически контрол на попълнената форма-заявление и в случай че се изискват, се визуализират  за попълване и прикачване съпътстващи документи, като при възможност същите автоматизирано се попълват чрез заявяване и предоставяне на информация от първичния администратор на данни (ПАД).

 

Връчване на формата-заявление на доставчика на услугата

След попълване и електронно подписване на формата-заявление, пакетът документи (формата-заявление и съпътстващите документи в случай че се изискват такива) се връчва в профила на доставчика на услугата чрез използване на услугата „Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща“, реализирана чрез системата за Електронно връчване (е-връчване). Постъпването и регистрирането на пакета документи може да бъде автоматизирано (при интеграция система-система) или ръчно (чрез достъп от страна на упълномощено лице до постъпилите документи в профила за е-връчване на доставчика на услугата). В случай че доставчика на услугата не е интегрирал системата си със системата на е-Връчване, отговорните служители на доставчика на услугата, се уведомяват чрез SMS и/или по електронна поща за наличието на постъпили документи. Документите се считат за връчени, когато постъпят в информационна система на доставчика на услугата. Дейностите се регистрират в журнален файл на системата.

 

Процес на обработка при доставчика на услугата

Процесът по обработка на заявената услуга може да бъде ръчен или автоматизиран в зависимост от нивото на автоматизация на административните процеси при доставчика. Това по никакъв начин не оказва влияние върху възможността услугата да е от ниво 3 или 4 (заявяване, заплащане и предоставяне по електронен път). Доставчикът регистрира документите, свързани със заявената услуга в Деловодна система. Задължително след регистрация на документите се връща входящия номер на заявената услуга, който се изпраща към профила на потребителя в системата за е-връчване.

При необходимост от удостоверяване на допълнителни факти и обстоятелства свързани с обработката на заявената услуга, същата се заявява от доставчика като Вътрешна ЕАУ (ВЕАУ) чрез интеграционната шина за обмен на справочна и удостоверителна информация, предоставяща достъп до регистри и бази данни на ПАД. Заявяването може да е автоматизирано, при наличие на ИС на доставчика и нейната интеграция с интеграционната шина или чрез предоставения Web интерфейси (системи Regix I RegUx) за достъп от страна на оторизирани служители.

 

Заплащане на услугата при необходимост

При необходимост от заплащане на услугата, доставчикът заявява плащане в профила на заявителя в системата за електронно плащане (е-плащане – https://pay.egov.bg). Заявяването може да е автоматизирано или ръчно чрез интерфейс за заявяване на плащания, част от системата за Е-форми. Уникалността на плащането за дадена услуга се идентифицира чрез вписването като номер на документ на уникалния номер на формата-заявление. Информацията за наредено плащане по заявената услуга от страна на заявителя, автоматизирано постъпва в системата на доставчика, ако съществува такава и е интегрирана с е-плащане или  се обработва от оторизиран служител.

 

Предоставяне на резултата от услугата на заявителя

Резултатът от услугата се предоставя по указания от заявителя канал за доставка, включително и чрез връчване в профила на заявителя в системата за еВръчване. В резултата от услугата задължително присъства и уникалния номер на формата-заявление.

Специфични случаи на прилагане на Единния модел

Първи специфичен случай – изпращане на пакета документи от Системата за еФорми към профил в Системата за еВръчване

 

На вход в Системата за еФорми физическото лице се автентикира чрез Системата за еАвтентикация. След изпълнение на всички действия от страна на автентикираното лице за подготовка на пакета документи за избраната от него електронна административна услуга трябва да се определи профила към който да се изпратят тези документи в Системата за еВръчване. За целта Системата за еФорми отправя запитване към Системата за еВръчване за всички профили, в които автентикираното лице участва. Тези профили се визуализират в Системата за еФорми и заявителя на услугата избира профила от името на който ще се връчи пакета документи за заявяване на услугата към съответната администрация.

В процеса на реализация на електронните форми за заявяване на услуга се оказа, че към настоящия момент липсва актуална номенклатура на всички административни структури в Република България, по която унифицирано да се идентифицира административната структура към която да се заяви услугата в Системата за еВръчване. Като временно решение на това предлагаме за кодиране на административните структури за заявяване на услугите да се използва вътрешната номенклатура на Системата за еВръчване, допълнена с тази от регистъра на участниците в СЕОС.

 

Втори специфичен случай – връчване от страна на администрацията на входящ номер на заявлението от регистъра на съответната администрация.

 

Тъй като автентикираното лице от Системата за еФорми само определя от кой профил да се изпрати заявлението връщането на входящия номер задължително се изпраща в профила на заявителя в Системата за еВръчване заедно с информация кое физическо лице е заявило услугата. Под заявител се разбира титуляра или упълномощено по съответния ред от титуляра лице. Администрацията има задължението да провери законността на оправомощаването, ако има такова. На база на резултатите от проверката администрацията решава на кой профил в еВръчване да изпрати входящия номер и до който в последствие да изпраща всички уведомления и резултата от заявената услуга.

 

Трети специфичен случай – заявяване в Системата за еПлащане на дължимата сума за заявената услуга.

 

В Системата за еФорми бе разработена форма за заявяване на плащане от страна на администрация в условията на липса на интеграция на специализираната й система със Системата за еПлащане.

В тази форма се въвеждат всички необходими атрибути, за да се заяви сума за плащане по услуга към Системата за еПлащане. След заявяването на плащането автоматично от Системата за еПлащане ще се върне на Системата за еФорми „Код за плащане“. Този „Код за плащане“ позволява да се влезе в Системата за еПлащане без квалифициран електронен подпис и да се достъпи информация и/или да се заплати конкретното задължение, за което се отнася кодът от произволно лице (заявител на електронна административна услуга или лице, на което е предоставен кода, от заявител на електронна административна услуга, с цел да извърши плащане).
Този код заедно с информацията за заявената сума за плащане по услугата се изпраща от Системата за еФорми в профила на заявителя в Системата за еВръчване. С това се обезпечава по безспорен начин уведомяването на заявителя за размера на таксата за услугата и му се предоставя възможност за плащане чрез Системата за еПлащане.

 

Четвърти специфичен случай – получаване на информация за извършено плащане в условията на липса на интеграция на специализираната система на администрацията със Системата за еПлащане.

 

Администрацията следва да определи служител, който на определен интервал от време да проверява за извършено плащане по услугата в Системата за еПлащане.

 

Ресурси на електронното управление, участващи в реализацията на Единния модел

Ключовите хоризонтални системи и интеграционния слой на електронното управление чрез оркестрирането, на които ще се постигне реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ, наричани за целите на Единния модел „компоненти“ са:

 • Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ);
 • Система за електронна автентикация (еАвт);
 • Система за управление на електронни форми (еФорми);
 • Система за електронна оторизация (еОтор);
 • Интеграционна шина за обмен на електронни документи
 • Интеграционна шина за обмен на удостоверителна и справочна информация (Regix);
 • Интеграционна шина за достъп и управление на ИТ услуги и данни;
 • Система за електронно плащане (еПлащане);
 • Система за електронно връчване (еВръчване).

С цел постигане на пълната предвидена функционалност на Единния модел  ще се наложи разширяване на функционалности на хоризонталните системи на електронното управление и изграждане на интерфейси, които ще осигурят и гарантират по лесното използване на основния и спомагателните работни процеси при предоставяне на бизнеса и гражданите на електронни административни услуги.

 

Участници в Единния модел

Заявител – физически или юридически лица, които реализират своя законен интерес по заявяване и получаване на резултати от административни услуги пряко или чрез свои представители;

 

Държавна агенция “Електронно управление” – централна структура на държавната администрация осигуряваща и гарантираща работоспособността на ресурсите на електронното управление, участващи в реализацията на Единния модел;

 

Платежен оператор (доставчик на платежни услуги) – организацията, осигуряваща технологична среда за заплащането на изискуемите такси при предоставяне на електронни административни услуги. Той чрез системата за електронно плащане взаимодейства със заявителя и с доставчика на електронна административна услуга.

 

Доставчик на електронна административна услуга – административен орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация, предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност.

 

Задължения на участниците

Заявител

В началния етап на прилагане на Единния модел заявителят ще е необходимо да притежава валидно средство за идентификация, електронен подпис и профили в системите на еФорми, еВръчване и еПлащане.
След 2020 година при прилагане на Единния модел заявителят ще е необходимо да притежава валидно средство за идентификация, електронен подпис и профил в Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Държавна агенция “Електроннно управление”

В началния етап на прилагане на Единния модел ДАЕУ ще създаде условия за гарантиране на работоспособността на всички компоненти на Единния модел и Център за обслужване на потребителите в режим на работа от 09.00 часа до 17.30 часа в работни дни
След 2020 година при прилагане на Единния модел ДАЕУ ще осигури надграждане на допълнителна функционалност на компонентите на Единния модел с цел автоматично попълване на цялата налична в регистрите на държавната администрация информация при заявявяне на ЕАУ, предоставяне на удостоверителна информация, режим на работа на Центъра за обслужване на потребители 24/7/365 и работно пространство на Единния портал за достъп до електронни административни услуги за всеки регистриран потребител „Моят egov.bg“ с възможности за съхраняване на история използваните услуги, статистическа информация, проверка на статуса на заявени услуги и други.

 

Доставчик на електронни административни услуги

Доставчиците на ЕАУ следва да предприемат необходимите действия за интегриране на специализираните си информационни системи с ресурсите на електронното управление, участващи в Единния модел. В преходния период те следва да създадат необходимата организация за обработка включително и ръчна на заявените чрез Единния модел ЕАУ.
Тези доставчици на ЕАУ, които вече са изградили собствени портали за предоставяне на ЕАУ следва да предприемат необходимите действия за осигуряване на съответните електронни форми за заявяване на предоставяните от тях ЕАУ и същите да бъдат публикувани в хранилището на електронни форми на единния портал за достъп до ЕАУ, поддържан от ДАЕУ.
Обработката от доставчика на услугата ръчно и/или автоматизирано, централизирано или децентрализирано, хартиено и/или безхартиено е извън обхвата на настоящата концепция. Като същевременно за доставчиците на ЕАУ ще бъдат въведени нормативни задължения за работа с Единния модел.

 

Ще се въведат в Наредбата по чл.43, ал.2 от ЗЕУ задължения за доставката на резултатът от заявена по електронен път услуга:

 • да е електронен документ връчен по електронен път;
 • в случаите когато нормативен акт предвижда резултатът да е на хартиен носител, то доставчика задължително да връчи на заявителя електронен документ за готовността си да предостави резултата на хартиен носител, като алтернативен канал за доставяне да се включи и  чрез куриер за сметка на заявителя.

 

Бъдещо развитие

Бъдещото развитие на Единния модел е свързано с разширяване на функционалностите на съществуващите хоризонтални системи на електронното управление, както и да се създадат нови функционалности, чрез които да се гарантира високо ниво на автоматизация на процеса по заявяване и предоставяне на ЕАУ от ниво 3 и 4, както и да се гарантира работоспособността, сигурността и достъпността на услугите, чрез които се заявяват електронни услуги.

 

В периода до 2020 година се предвижда реализация на следните допълнителни дейности:

 • Създаване на работно пространство „Моят egov.bg“, в резултат на първоначална регистрация в ЕПДЕАУ. Профилът на потребителя ще наследи всички профили на хоризонталните системи на електронното управление и ще създаде възможност за персонализиране на взаимодействието „гражданин-администрация“ и „бизнес-администрация“
 • Автоматично попълване на електронните форми (заявленията) с налична справочна и удостоверителна информация
 • Автоматично оркестриране на взаимодействието на потребителя с хоризонталните системи на електронното управление при реализацията на Единния модел
 • Автоматично заявяване на дължими такси, глоби, данъци и др. от лицата по чл.1 от ЗЕУ в профила на длъжника в еПлащане
 • Достъп до справочна информация за използваните услуги, включително проследяване на текущия статус на заявени такива
 • Разширяване на функционалността  на мобилната версия на ЕПДЕАУ с възможности за предоставяне на услуги по електронен път и достъп до „Моят egov.bg“.
 • Създаване на  функционални възможности в ЕПДЕАУ, с които заявителят да направи регистрация на egov.bg, като може да използва за това всички налични средства за идентификация. Това могат за бъдат ПИК, електронен подпис, еИдентичност, еднократна парола предоставена от мобилен оператор и т.н. Данните, които могат да се извлекат от използвания метод за идентификация се извличат и визуализират автоматично, а липсващите се попълват в ръчен режим. Преди завършването на регистрацията се извършва проверка на заявената електронна поща чрез изпращане на верификационно съобщение.

 

Като резултат от регистрацията на заявителя се създава работно пространство „Моят egov.bg“. Размерът на това работно пространство се определя като параметър на профила му. Работното пространство „Моят egov.bg“, като минимум има следните възможности:

 • Достъп до история на получените услуги (еВръчване)
 • Достъп до история на извършените плащания (еПлащане)
 • Електронни запитвания (еВръчване)
 • Уведомления (еВръчване)
 • Справочни и удостоверителни услуги (Regix)
 • Моите услуги (ЕПДЕАУ)
 • Статистика на моята активност в egov.bg (ЕПДЕАУ)
 • Моят egov.bg (ЕПДЕАУ)
 • Преглед на архивирани данни (ЕПДЕАУ)

 

Сценарий за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ след 2020 година

Заявяване на услуга

Заявителят е физическо или юридическо лице и има регистрация на ЕПДЕАУ-egov.bg и работно пространство „Моят egov.bg“

След вход в работното пространство „Моят egov.bg“, името на заявителя се визуализира в горния десен ъгъл на екрана. При позициониране и избор на името се визуализира менюто на работното пространство. Заявителят избира услуга чрез лентата за търсене или навигация по менюто за избор на услуга. След избор на услуга се натиска бутон „Заяви електронната услуга“. На екрана на потребителя се визуализира лента показваща последователните стъпки необходими за предоставянето на услугата. Следва последователно изпълнение на необходимите стъпки. Това на практика е обхождане на хоризонталните системи на електронното управление в строго определен ред, описан в работния процес за предоставянето на съответната услуга.

Обикновено първата стъпка е форма за заявяване. В тази стъпка се визуализира съответния формуляр от системата за еФорми. Всички полета в него се попълват автоматично, ако информацията вече е налична в някой от хоризонталните системи на електронното управление. Ако за някои от полетата не е налична информация, то те се попълват ръчно от заявителя. Втората стъпка е подписване на формата за заявяване. Чрез съответната функционалност формата се подписва и се генерира уникален идентификатор, по който ще се идентифицира заявката за услуга.

 

Връчване на доставчика на услугата

Автоматично се извършват процесите от Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който си взаимодейства със системата за еВръчване. Резултатите от връчването се визуализират в работното пространство на потребителя „Моят egov.bg“.
Заплащане на услугата при необходимост

Извършва се заплащане на услугата, ако е предвидено такова. Автоматично се генерира сумата за плащане и се насочва към системата за еПлащане. Чрез съответната функционалност се извършва плащането и се продължава към следваща стъпка – Предоставяне на услугата.

 

Предоставяне на услугата

В тази стъпка се визуализира следната информация: Идентификатор на заявителя, Уникалния номер на заявката, Вид на услугата, Статус на изпълнение и Максимален срок за предоставяне на услугата. Заявителят следи статуса на изпълнение на услугата чрез „История на получените услуги“ по уникалния регистрационен номер в системата за еВръчване. При получен статус „Изпълнена услуга“, чрез съответната функционалност на системата за еВръчване, заявителят може да визуализира на екран резултата от услугата или да го запише локално. На бланката за предоставяне на резултата задължително присъства уникалния номер на формата-заявка и дата на изготвяне на резултата.

 

Справки по заявени услуги

Чрез другите възможности на „Моят egov.bg“ може да се получи пълна справочна информация за предоставена или заявена услуга, като извършени плащания, времена и етапи на предоставяне на услугите и т.н.

Електронни административни услуги, предоставяни от РУО – Благоевград

 

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/1a5175fa-9003-4ee7-9b26-1411b2c9534b

 

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/93e484ad-029d-4259-9832-34af53ae02e0

 

Предоставяне на достъп до обществена информация

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/46947560-b070-42cd-9905-0c00ae8aeb98

916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/a3de44ef-1c6a-4d33-9338-a55b8ffcb8d2

 

1647: Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство:

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/1bbcee13-57b8-4166-a0e1-7a64c4e4d680

 

2826 Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/a85a5481-ebc3-4f71-9ca2-162f9931172a

 

2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави:

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/bf17e89b-c7fc-482c-a3bb-c991aa029114

 

2875 Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием:

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/7cffeeba-9da1-401b-aaa0-c7e4702a086e

 

 

 

Уважаеми потребители на административни услуги,

Във връзка с обявеното извънредно положение  с цел избягване на физическо присъствие на физически и юридически лица в администрацията  Ви уведомяваме за възможностите за водене на кореспонденция по електронен път, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване. Системата се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление“.

Комуникацията чрез Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление. Използването на Системата изисква регистрация и наличие на валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. Тя позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Системата е достъпна за използване на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Приемаме електронно документи на граждани и юридически лица на обявените комуникационни канали: mail@ruo-blg.bg; rio_blagoevgrad@mon.bg.

Административни услуги, които следва да бъдат предоставяни от образователните институции на територията на област Благоевград:

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

 

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионалното управление на образованието – Благоевград, предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в стая №3 в РУО на адрес: Благоевград 2700, ул. „Тракия“ №2, ет.2, стая № 3. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

Правила за признаване повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Заявление за признаване повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Декларация лични данни

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

Правила за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Правила за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

ПРАВИЛА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за признаване на завършен период, клас, етап /от I до VI клас/ на училищно образование в училище на чужда държава

Заявление за признаване на завършен клас на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава с цел да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство /МПС/ и с цел улесняване на достъпа до пазара на труда

 

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна куриерска услуга с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за доставка на документни пратки на територията на Република България

Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване, Regix

Състав на експертната комисия в РУО – Благоевград:

Състав на експертната комисия в РУО – Благоевград:

Методи Попов – началник на отдел ОМДК – тел: 073/ 88 76 71 /председател/

Владимира Караджова  – ст. експерт по ОСО – тел: 073/88 52 66 /зам.-председател/

Юлиана Христова – ст. експерт по български език и литература – тел: 073/88 61 01

Марина Войнова – ст. експерт по анализ и обработка на информацията – тел. 073/885269

Катя Иванова – ст. експерт по информационно осигуряване – тел: 073/88 52 69

Екатерина Текерска – ст. експерт по ОНГОР – тел: 073/88 61 01

Анета Стоянова – ст. експерт по ПНЕ –  тел: 073/88 52 71

Списък на страните по Хагската конвенция
, изискващи легализация с апостил, натиснете тук

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори
 за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, натиснете тук

За всички останали държави

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

 • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
 • щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава

Общи сведения за образователните системи (ОС) в някои страни – тук

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – тук

АПОСТИЛ – тук

НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ – тук


Административна услуга за издаване на удостоверения УП-2 и УП-3

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

 

Достъп до обществена информация

Заповеди, вътрешни правила и процедура за предоставяне на достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване

 ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

– в деловодството на РУО  –  Благоевград, всеки работен ден от 9, 00 до 13, 00 и от 13, 00 до 17, 30 часа, тел. 073/ 88 52-73 и 073/ 88 52 – 70

– по електронна поща на адрес: mail@ruo-blg.bg;

– по факс 073/ 8852-68

– чрез писмо на адрес: п. к 2700, гр. Благоевград, ул. „Тракия”№ 2
ВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР  – ТУК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top